Ukuproseswa Kweenthelo yeSewula Africa

Abalimi beenthelo bangangezelela ivelu yeenthelo zabo ngendlela zokuprosesa ezahlukahlukeneko. Isithelo singonyiswa, sikheniwe, senziwe ijemu, sithelwe ngeswigiri nofana senziwe ijuzi. Ukuprosesa kungenziwa eplasini, njengombana kusenzeka ngezinye iinthelo ezonyisiweko ezinengi, nofana eduze neplasini, njengombana kwenziwa ngeenthelo ezikheniweko.

Akusilo iqiniso ukobana kuprosesiwa iinthelo ezingasifretjhi kwaphela. Njengombana iinthelo ezinengi ezisezingeni eliphasi ziphelela emakethe yamajuzi nofana zisetjenziswa ekwenzeni amarolo weenthelo, bese kuthi i-puree esezingeni elihle ibekelwe ngahlanye ibekelwe imakethe eyenza ukudla kwabentwa. Istandadi sekhwalithi yokukhena nemakethi yokudla okonyisiweko naso siphezulu ngokuya kwemigomo yekhwalithi nesilinganiso seenthelo.

Nanoma kunemihlobo eminengi ekhona begodu neenthelo ezinengi ezingasisegreyidi efunekako yemakethe yeenthelo ezifretjhi iyaprosesiwa, imihlobo eminengi khulukhulu yenzelwe ukusetjenziselwa eentweni ezithileko, ezifana nokukhena kunye nokomisa.

Translated by Busisiwe Skhosana