Tshebetso ya Tholwana Afrika Borwa

Balemi ba ditholwana ba ka Kenya boleng hoy a ka mekgatlelo ya tshebetso. Tholwana e ka oma, ya kenywa ka makolokoting, ya etswa jeme, e butswitsweng, e tshetswe tswekere kapa lero. Tshebetso e ka etsahala polasing, jwalo ka ha ho etsahala ka ditholwana tse ngata tse ommeng, kappa ka ho atamelana polasing jwalo ka ha di kentswe ka mathineng.

Ho nale monahano o fosahetseng wa hore tholwana e seng boemong bo foreshe ba thekiso ke yona e kengwang tshebetsong. Ha boholo ba kgerate e tlaase di qetella di ile thekisong ya lero kapa tse butswitseng eba rolo ya tholwana, tse butswitseng di behelwa ka thoko bakeng sa thekiso ya dijo tsa bana mme ka kakaretso eba boemo bo phahameng. Boleng ba boemo bakeng sa mathining le thekiso e ommeng e phahame boemong ba boleng ba tholwana le boholo.

Le ha hole jwalo, mefuta e mmedi e eteng le ditholwana tse ngata tse sa digerata tsamaisong ya thekisong e foreshe, mefuta e mengata haholo e ntsheditswepele bakeng sa sa tshebediso e itseng, jwalo ka ho kenya mathining kapa ho omiswa.

Translated by Sebongile Sonopo