Ndila Ya u Kona u Vhea Mitshelo Afrika Tshipembe

Vhatavhi vha mitshelo vha nga kona u vhulunga mitshelo ya vho nga ndila ine ya vhidziwa upfi u vhewa ha mitshelo. Mitshelo unga kona u i omisa, ya dzula kha dzi khene, ya itwa uri i vhe jamu, pureed, sugar-coated kana juice. Zwa u vhea u nga kona u zwiita bulasini henefho, sa zwine zwa itea na musi hu tshi khou omiswa mitshelo, zwi tou ralo na kha musi hu tshi khou vhewa kha dzi thini. 

Huna zwine zwa vha zwa ndeme zwine zwa vha zwi tshi khou amba uri hu tou vha na mitshelo ine ya vha uri yo faneliwa nga u vhewa. Ngeno minwe ine ya vha i tshi tou vha ya fhasi i tshi fhedza i tshi khou ita dzi juice kana kha u ita dzi rolo dza puree, musi wo bvisela puree nga nnda iya thusa vhukuma kha zwithu zwa vhana. Hu dovha havha na vhuimo hune ha vha ha ndeme vhukuma kha zwa u vhea kha dzi thini na maraga wa zwo omiswaho vha ya sedza vhundeme na tshikalo tsha mutshelo.

Naho huna uri huna dzi tshaka nnzhi, na mitshelo minzhi ine ya vha uri a i swikeleli tshikalo kha maraga wa musi zwi tshi khou rengiswa zwi zwitete. Huna tshaka nnzhi dzine dza vha uri dzi vha dzi tshi khou ita zwithu zwine zwa vha uri zwo ya nga u fhambana u fana na zwa dzi thini na u omisa.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe