Kwentiwa Kwetitselo eNingizimu Afrika

Balimi betitselo bangangeta lizinga kutitselo tabo ngetintfo letiningi tenchubo. Lesitselo singomiswa, sifakwe etikoteleni, tentiwe bojamu, tisilwe, tentiwe ijusi lefakwe shukela. Kukwenta kungenteka epulazini, njengoba lenandela yetitselo letomisiwe, noma ngekuya kwelipulazi, njengoba kungiyo indlela lenetitselo letifakwa esikoteleni.

Kukhona kungaboni kahle ngekutsi sitselo lesingakalungeli imakethe lensha iyentiwa. Tibe tigaba letiningi letiphansi tesitselo tingagcina emakethe yejusi noma ngekusilwa noma tetintiwe titselo letitindingilizi, lolokusiliwe kubekwa eceleni kwentela kudla kwebantfwana njengentfo lesezingeni lelikahle. Emazinga laphakeme kwentela kufakwa etikoteleni nemakethe yalokomisiwe kuphindze kuphakeme ngeticheme telizinga letitselo kanye nelinani.

Nomanje tinhlobo letifanako tiphila kantsi netitselo letiningi letingenti lesigaba kulemakethe yenyama tentiwa, tinhlobo letiningi setikhokhiwe kwentela kusetjentiswa lokutsite, kufana nekupakishwa etikoteleni kanye nekomiswa.

Translated by Phindile Malotana