Ukonyiswa Kweenthelo Nemirorho

©At Source

Iinthelo ezinengi zeSewula Afrika, ezifana nedireyibe, abhilikosi, amapentjisi, ama-abhula, amapiyere, imengo, amabhanana ziyonyiswa. Ukomisa kususa Amanzi, akhuthaza ukubola, isibiliso kunye nokukhula kwamagciwani, ngalokho kukhulise isikhathi sokungaboli kwesithelo. Ibuye yehlise ubudisi nesilinganiso sesithelo, kusenze sibize imali encani begodu kube lula nokusithutha ngeenkhwelo.

Imihlobo Efaneleko

Esinye nesinye isithelo nemirorho zingonyiswa, kodwana eminye imihlobo ilungele ukonyiswa ukudlula eminye imihlobo. Njengokutjho kuka-Anton Erwee, oyi-chief operating officer e-At Source Handmade Foods, umhlobo ongakafaneli ukonyiswa ungarholela ekutheni umphumela womkhiqizo wamaphelelo ubenomzimba omncani nofana ubenenyamana.

Iinthelo nemirorho ezenzelwe amamakethe wokomisa, njengeminye imihlobo, nazo ziyahlolisiswa ngaphambili kobana zikhutjhelwe bona zingasetjenziswa ekwenzeni imikhiqizo. Imihlobohlobo kufuze ingafaneli ukonyiswa kwaphela nokulonda umbala wayo kwaphela ngemva kobana yonyiswe kodwana kufuze ikhiqize imikhiqizo ebonakalako ngesikhathi esifaneleko sonyaka ngokuthatha umsebenzi neensetjenziswa ezincani.

Iinthelo Ezithambileko Nofana Eziqinileko

©At Source

Isithelo singamanziswa godu ngemva kokonyiswa nofana sithengiswe ngaphandle kokungezelela amanye ama-treatments. Iinthelo ezimanzisiweko godu ngemva kokonyiswa ziyathamba begodu kulula nokobana usidle kunaleso esingakasetjenzwa, kodwana sibola msinyana zana. Iiinthelo ezifana nomomori zingasetjenzwa nge-solution yeswigiri, efana nejuzi yedireyibe, ngaphambi kobana yonyiswe ukuvikela bona ingaqini kangangokuba ingasadleki.

Iindlela Zokomisa

©At Source

Imihlobo eminengi yeenthelo ezonyiswako eSewula Afrika zonyiswa kumathreyi wokomisa elangeni ngemva kobana zikhiwe emthini, ngonobangela wobulula bokukhiqiza kunye neendleko eziphasi ezihlotjaniswa nakho. Njengombana amazinga womtjhiso angasimahle angabangela ukukhula kwama-fungi kunye nokusuka kombala wesithelo, iinthelo ezinengi zonyiswa ngesikhathi sokuna kwezulu lebusika eendaweni ezifana ne-Boland, i-Ceres Valley, kunye ne-Klein Karoo esifundeni se-Western Cape nakezinye iindawo zange-Orange River Valley esifundeni se-Northern Cape. 

Okubuyiselana emuva ngokusebenzisa i-solar ukomisa kukobana imikhiqizo inamandla amancani ekutjhugulukeni kwamazinga womtjhiso begodu, ngokufanako neprosesini yokomisa. Ukukhiqiza iinthelo ezinekhwalithi encono, inani elincani labakhiqizi babuyele ekusebenziseni amathaneli wokomisa ukwehlisa ubungozi betlayimethi nokwenza isiqiniseko sekhwalithi ephezulu yeenthelo ezonyisiweko. Igezi iyadura, ngalokho abalimi basebenzisa iinsetjenziswa zeemvelo, ezifana ne-biomass nofana i-solar energy, ukunikela amandla iprosesi yokomisa.

I-Sulphur Dioxide

U-Anton uthi iinthelo ezinengi ezonyisiweko zisetjenzwa nge-sulphur dioxide ngaphambili kobana kuthome isigaba sokomisa, ukuhlukanisa ama-cell membranes wesithelo nokukghonakalisa iprosesi yokomisa. I-sulphur dioxide ibuye irhelebhe ekuvikeleni i-non-enzymatic browning processes yesithelo. Lokhu kuvumela isithelo bona sikwazi ukulonda umbala waso besiziphathe njenge-microbiological preservative erhelebha ukuqinisekisa bona ukudla kuphephile bona kungadliwa nanoma kungatjhiywa ngaphandle amalanga ambalwa bona some.

Inthelo ezinombala omnyama kizo, ezifana nefeya, ama-raisins, ama-prunes kunye nama-dates esikhathini esinengi zithrithiwa nge-sulphur dioxide.

Ukuthengisa

Iinthelo ezonyisiweko zeSewula Afrika zithengwa khulu khona ekhayapha nangeenarheni zangaphetjheya.

Ukusetjenziswa

Iinthelo ezonyisiweko zingadliwa kamnandi njenge-snack nofana sisetjenziswe ekuphekeni nofana njengomehliso. Iinthelo ezonyisiweko zizele ama-fibre (umthiya), ama-antioxidants begodu zinepilo khulu. Isiquntu sinye sesithelo esonyisiweko kuthiwa sinezakhamzimba ezilingana nalezo zesithelo esifretjhi. Kodwana kukhona isiphambuki, njengombana ezinye izakhamzimba, ezifana ne-Vitamin C zilahleka lokha ngesiphathi seprosesi yokomisa.

Translated by Busisiwe Skhosana