Komiswa Kwe Sitselo Kanye Netibhidvo

©At Source

Liningi letitselo tase Ningizimu Afrika, kufana nemagilebisi, ema apricots, emampentjisi, eampear, bomangoza nabo bhanana kuyomiswa. Komisa kususa lobumantana, lokugcugcutela kukuntsa, bumuncu kanye nekukhula kwemagciwane, noma ngesento sekutfutfukisa imphilo yaseshelufini yesitselo. Phindze kunciphisa sisindvo kanye nelinani lesitselo, lokuwenta kutsi angaduli phindze kubemelula kuwahambisa.

Tinhlobo Letilungele

Noma ngusiphi sitselo kanye nesibhidvo kungomiswa, kepha letinye tinhlobo tilungele komiswa kunaletinye. Njengoba kusho Anton Arwee, lolomkhulu losehhovisi lwe Kudla Kwetintfo Letentiwe ngeSandla, lenhlobo lembi lekhokha umphumela ngemkhicito wekugcina lonemtimba lomncane noma lonenyama.

Titselo kanye netibhidvo letifunwako kumakethe yekomisa, kufana nanoma nguyiphi inhlobo, kubhekiswe ekuhlolweni lokukhulisiwe ngaphambi kwekutsi kukhululwe ngekwentsengo wemkhicito. Letinhlobo kumele angalungeli komiswa kanye nekugcina libala ngemuva kwemomiswa kwemkhicito walokukhokhiwe ngesikhatsi lesikahle semnyaka ngekusebenta kanye naletinye tintfo.

Sitselo Le Sitsambile Noma Lesicinile

©At Source

Lesitselo singabe somile ngemuva kwekomiswa noma sitsengiswe ngaphandle kwekufakwa kwekuselapha. Sitselo lesomile sitsambile futsi simelula nasidliwa kunaleso lesilashiwe, kepha sinemphilo lemfishane. Sitselo lesifana nemagungumence singalashwa ngetintfo tashukela, kufana nejusi yamagilebisi, ngaphambi kwekutsi somiswe kwentela kusivikela kutsi singacini size singadleki.

Tinhlobo Tekomisa

©At Source

Liningi letitselo letomiswako eNingizimu Afrika tomiswa ngematreyi ekomisa elangeni ngemuva kwekukhiwa, ngenca yekwehla kwemkhicito kanye nekubita lokuphansi. Kusukela ngesimo lesingatsandzeki selitulu lesingabanga kukhula kweligciwane kanye nekungabikho kwelibala lesitselo, lining lesitselo loyomiswa etindzaweni letinelitulu ngesikhatsi sasebusika etigodzini letifana ne Boland, Sigodzi se Ceres, ne Klein Karoo lese Western Cape ngase Sigodzini se Orange River lese Northern Cape.

Intfo lenkhulu lebuyako ngekomisa ngalokwakhiwe kwekomisa kungukutsi bakhiciti banelilungelo lelincane lekugadza simo selitulu ne, kufana ne, nchubo yekomisa. Kukhokha lizinga lelihle kakhulu lesitselo, inombolo lengaphansi yemikhicito leseyibuyele kumathaneli ekomisa kwentela kunciphisa ingoti yesimo selitulu kanye nekuciniseka lizinga leliphakeme letitselo tekomiswa. Gesi udulile, ngako balimi basebentisa tindlela tendalo, letifana letifaka umlilo noma tindlela tekunika emandla, kwentela kunika emandla kunchubo yekomisa.

I-Sulphur Dioxide

Anton utsi letiningi titselo letomiswako telashwa nge sulphur dioxide ngaphambi kwesikhatsi sekomiswa, kwephula letintfo tetinhlayiya tesitselo kanye nekuchuba lenchubo yekomisa. I-Sulphur dioxide iphindze isite ekuvikeleni lenchubo lensundvu yesitselo. Loku kuvumela lesitselo kutsi sigcine libala laso kanye netintfo letifana netintfo letiphila kuletinye kwentela kuvikela lokusita ngekuciniseka kutsi lokudla kuphephile kutsi kungadliwa ngaphandle ngekutsi kushiywe ngaphandle tinsuku letimbalwa kutsi kome.

Sitselo lesinalokumunyama kuso, lokufana netinhlavu letincane, tindumbu letidliwako, lokomisiwe kanye netinsuku akavami kutsi alashwe nge sulphur dioxide.

Intsengiso

Titselo letomiswako tase Ningizimu Afrika tiyafunwa kakhulu endzaweni nangaphesheya.

Kusetjentiswa

Titselo letomisiwe tingadliwa njengesidlo lesincane noma tisetjentiselwe ekuphekeni kanye njengesidlo sekugcina. Sitselo lesomisiwe sinefibre lesetulu, ema antioxidant kantsi futsi tinemphilo lenkhulu. Incenye yinye yesitselo lesomisiwe kutsiwa inemanutrition lafanako ngesigaba njengaleso sitselo lesinenyama. Noma anjalo asafunwa, abe lamanye emanutrients, lafana na vitamin C angatfola kulahleka ngesikhatsi senchubo yekomiswa.

Translated by Phindile Malotana