Go Omiša ga Dienywa le Merogo

©At Source

Bontši bja dienywa tša Afrika Borwa, go swana le diterebe, diapolekose, diperekisi, diapole, dipiere, dimenko dipanana di a omišwa. Go omiša go tloša monola, gomme se se hlohleletša kgolo ya sekokomoši le dipakteria, ka fao e be e thuša shelflife ya dienywa. Gape e fokotša mmele le bogolo bja seenywa, gomme se se dira gore theko ya dienywa e be fase ebile e be bonolo go sepedišwa.

Mehuta ye Maleba

Dienywa le merogo ye mengwe le ye mengwe e ka omišwa, eupša mehuta, eupša mehuta ye mengwe e kgona go omišwa go feta tše ye mengwe. Bjalo ka ge go boletšwe Anton Erwee, mohlankedimogolo wa kua Source Handmade Foods, gore mohuta wo fošagetše o tla feletša ka setšweletšwa sa mafelelo seo se nago le mmele wo monnyane le letlalo la go fokola. 

Dienywa le merogo yeo e tla šomišetšwago mebaraka ya go omiša, go swana le mohuta ofe goba ofe, di swanetšo go bewa mo tshepetšo ye e tseneletšego pele di lokollwa go tšweletšo ya mabenkele. Mehuta ga e a swanela go omišwa fela le go hlokomela mmala ka morago ga go omiša eupša e swanetše go tšweletša poelo ye e lekanego ka nako ya maleba ya ngwaga le mošomo wo monnyane le dinyakwapšalo (inputs).

Dienywa tše Boleta Goba Dienywa tše Thata

©At Source

Seenywa se ka be se omile ka morago ga go omišwa goba se ka rekišitšwego ka ntle le tlaleletšo ya dilo tša go fetošitšwa. Dienywa tše omilego di bonolo go ja go feta tšeo di sa omišwago, eupša di na le bophelo bjo kopana bja shelflife. Dienywa tša go swana le dithetlwa di ka alafša ka tharollo ya swikiri, go swana le matutu a morara, pele di omišwa go di thibela gore di be tše thata e be di palelwa ke go lewa.

Mekgwa ya go Omiša

©At Source

Bontši bja dienywa tša go omišwa tša Africa Borwa di omišwa godimo ga ditrei mo letšatšing ka morago ga go bunwa, ka lebaka la ditshenyegelo tše di amanago le tšweletšo ya fase. Ka ge mabaka a climate a sego botse a ka hlola difankase le go fetoga ga mmalwa wa dikenywa, bontši bja tšona di omišwa mo mafelong a dilete tša merega tša go ba le pula go swana le Boland, Ceres Valley Klein Karoo, ka mo Kapa Bodikela le Orange River Valley ka mo Kapa Leboa.

Bothata bja go omiša ka letšatši ke gore batšweletši ga ba kgone go laola mabaka a klimate, ka fao, go ba kgone go laola tshepedišo ya go omiša. Go tšweletša dienywa tša boleng bjo bokaone, palo ye nnyane ya batšweletši ba fetogetše go di thanele tša go omiša go fokotša dikgonagalokotsi tša klimate le go netefatša boleng bja godimo bja dienywa tša go omišwa. Mohlagase o a tura, ka fao balemi ba šomiša methopo ya tlhago, go swana le payomase goba letšatši go matlafatša tshepedišo ya go omiša.

Sebabole ya Taekosaete

Anton o bolela gore bontši bja dienywa di alafša ka taoksaete ya sebabole pele ga go omišwa, go hlahlamolla membranes ya dienywa le go nolofatša tshepelo ya go omiša. Sebabole sa taekosaete se thuša gape go thibela ditshepetšo ya non-enzymatic browning go dienywa. E be e dumelela go boloka mebala ya dienywa ebile e šoma bjalo ka microbiological preservative yeo e thušago go netefatša gore dienywa di bolokegile go ka lewa le ge di ntše ka tle matšatši a mmalwa go oma. 

Dienywa tšei di na lego mmala wo montsho, go swana le mago, raisins, difaola le dates a gantši di alafiwe ka sebabole ya taekosaete.

Ditheko

Dienywa tša go omišwa tša Afrika Borwa di a nyakaga mo nageng le kua boditšhabatšhaba.

Tšhomišo

Dikenywa tša go omišwa di ka lewa bjalo ka seneke goba di ka šomišwa go apea dijo le dessert. Dienywa tša go omišwa di na le maemo a godimo atlhale, antioxidants ebile di botse kudu. Seripa se tee sa seenywa sa go omišwa se bololwa gore se na le mohola wa phepo wa go lekana le dikenywa tše foreše. Eupša go na le learogi, bjalo ka ge diphepo tše dingwe tša go swana le vitamine ya C di na le go timelela mo nakong ya tshepedišo ya go omiša.

Translated by Lebogang Sewela