Dijo tše Apeilwego ka Phufudi

© Jon Sullivan

Go apea dijo ka phufudi ke tirišo ya kgale kudu; ye nngwe ya mekgwa ya go apea dijo ya mathomo le go lota dijo tša go swana le nama le hlapi.

Ditšhomišo tša sebjalebjale tša go apea ka phufudi dijo di akaretša go inela nama ka diloting pele ge o gadika, tirišo ya mehuta ye e fapanego ya dikotana, go abela ditatso tše ntšhi tša dijo tša go swana le tšhese le merogo le tlhabollo ya go apea ka phufudi ka seela.

Go Apea Dijo Bjang ka Phufudi

Go apea dijo ka phufudi ya go fiša go dirwa ka mothopo wa phišo yeo dikota tše pšhatlegilego goba bupi bja mapolanka di ka oketšwa. Go apea dijpo ka phufudi ya seela le gona go ka šomišwa.

Go apea dijo ka phufudi go abela tatso dijong gomme e na le ditlamorago tše nnyane mo go loteng bjalo ka ge go hlola go omiša ka ntle ga dijo. Go lwantšha khuetšo ya go apea dijo ka phufudi, gantšhi dijo di inelwa ka dinoking goba go tlogelwa ka motswakotiing wa go kgahliša pele ga tshepedišo ya go epea ka phufudi e thoma. Khuetšo ya go lota ya go apea ka phufudi ye nnyane e ka kgona go maatlafatšwa ke go apea goba go tšhela letswai setšweletšweng.

Go apea dijo ka phufudi go dirwa ka mošing ge themperetšha e okeleditšwe go dumelela go ba le setšweletšwa sa go apewa ka botlalo. Go kgohletša dikgong tše pshatlegilego goba bupi bja mapolanka, di tlaleleditšwe mothopong wa phišo, go hlola muši o abelago tatso ya dijo. Go apea dijo ka phufudi ya go fiša ke mokgwa wa go fetolwa oo o dumelelago go apea ka phufudi gotee le go apea nama.

Melao ye mmalwa e swanetše go elwa hloko go dumelela polokego ya dijo:
Ke fela dijo tše tologilego tše di swanetšego go apewa ka phufudi. O seke wa apea dinama ka phufudi tšeo di sa khahlilego gosenyane bjalo ka ge se se ka hlola dithemperetšha tša ka gare tša go se fihlelele godimo mo go lekanego go ka senya dimaekropo tše kotsi.
Ka mehla tsentšha ka motswakotiing wa letswai goba o inele dijo ka setšidifatšing.
Šomiša dibala thempheretšha go lekanya thempheretšha ya go apea ka phufudi gotee le themphereitšha ya ka gare ga nama.
Nama ya kgomo le ya kolobe di swanetše go fihla themperetšha ya ka gare ya bonyane bja 62℃, dihlapi tše di apeilwego ka phufudi ya go fiša di swanetše go fihla go bonyane bja 66℃ gomme diruiwa tša maphego di swanetše go apewa go ya ka thempheretšha ya mafelelo ya ka gare ya 74℃.
Go apea ka phufudi fela go na le na le seabe se se nnyane sa go lota gomme dijo tša go apewa ka phufudi di swanetše go sepetšwa le go bolokwa go swana le setšweletšwa se sengwe le se sengwe sa go apewa.
Fodiša ka bjako ka morago ga go apea ka phufudi - dikarolwana tše kgolo tša nama di swanetše go ripšwa go ba nnyane - gomme boloka dijo tša go apewa ka phufudi ka setšidifatšing bogolo matšatši a mararo go ya go a mane.
Dihlapi tše apeilwego ka phufudi di a kgahlišwa magareng ga 2-5°C.

Dikota tše Pšhatlilwego tša go Apea dijo ka Phufudi

Mohuta wa dikota tše phšatlilwego o šomišwago wa apea dijo ka phufudi o tla laetša maatla le tatso ya muši. Kota go tšwa mehlareng ya dienywa - pere, apole, perekisi goba kota ya tšheri e tla abela tatso ya boswikiri gomme e tumile go šomišwa ka diruiweng tša maphego le hlapi.

Dinama tša go swana le nama ya kolobe le ya ka lešokeng di tšweletša ditatso tša go hlabosa ge di apeilwe ka phufudi le hikori, mapole, phiken le dikgong tše pšhatlegilego tša ouku. Ka dinako tše dingwe dibjalo tša go swana le rosemary goba le ge e ka ba rooibos di a oketšwa go abela tatso ya mešunkwane ya phufudi.

Reka dikota tše pšhatlegilego go tšwa barekišing ba maleba.

O se ke wa šomiša kota ya alafiwa le ye pentilwego goba kota ya go swana le mophaene, mosiprese goba merokwana. Kota ya go ba le mpholo e akaretša tamboti le oleanda. Kota go tšwa dirapeng tša dienywa di ka ba le mašaledi a dikhemikhale.

Go Apea Dijo ka Phufudi go Tonyago

Go apea dijo ka phufudi go tonyago go akaretša go apea dijo ka phufudi ga setšweletšwa ka ntle le go se apea. Setšweletšwa se gantšhi se tsentšhweng ka motswakotii wa letswai pele ga go apea dijo ka phufudi bjalo ka ge go tsentšha ka motswakotiing wa letswai se kaone se tla ba le seabe go feta thempheretšha ya fase ya go apea dijo ka phufudi.

Go apea dijo ka phufudi go tonyago gantšhi ke tshepedišo ya go nanya le go ba telele (go tloga go diiri tše 6 go ya go tše 24 ka hlapi) le themperetšha ya go fihla 30℃.

Go apea dijo ka phufudi go tonyago ke sa maleba sa tšhese eupša gape go šomišwa go apea dijo ka phufudi ka dihlapi le go abela tatso ya bomoši go dikoko, konofole, oli ya mohlware, mae, tofu le merogo.

Go Apoea Dijo ka Phufudi ka Seela

Go apea dijo ka phufudi ka seela ke seela se mmala wo khubedu go ya go boserolane, seela sa go ba go tiiyanyana sa go apea ka phufudi ka kota. Dijo di ka inelwa ka metswakong gomme ya tlogelwa go inela ka metswakotiing ye e nago le seela sa go apea ka phufudi. Go apea ka phufudi ka seela le gona go ka okeletšwa ka dikinelong tša tšhese, dioling le disosong. Baapei ba kgahlišo gape ba e šomiša ka metswakong ya bjala le diphuting moo ditatso tša bomoši di hlakanago gabotse le kharamele le tšhokolete ya go fifala.

Mehola ye mebedi ya go apea ka phufudi ka seela ke gore tatso ya moši e ka laolwa thwii le tatso e ka ba ya bjako.

Ditšweletšwa tša Dijo tše Apeilwego ka Phufudi

Dinama tše di tumilego tša go apewa ka phufudi di akaretša dikgopo briskete ya kgomo, sepeke, pastrami, Kassler, gammon le hama go swana le Eisbein le hama ya Black Forest.

Mehlala ya disosetše tše apeilkwego ka phufudi ke bockwurst, chorizo, cabanossi, salami le sosetše sa Vienna mola hlapi ye apeilwego ka phufudi ya go swana le trout ye apeilwego ka phufudi, salmon, cod, herring, eel, haddock, hlapi ya katse le di-sardine di tsebegago kudu.

Dijo tše dingwe tše di apeilwego ka phufudi ke dijo tša go swana le tšhese, dikoko, dioli tša tatso ya go apewa ka phufudi le merogo ya go bešwa go swana le lefela-sekgokgothing le matapola le ona a hwetša botumo.

Translated by Lawrence Ndou