Swakudya Leswi Virisiweke

© Jon Sullivan

Ku virisa swakudya I maendlelo ya khale swinene; yin’wani ya tindlela to sweka hitona xikan’we naku hlayisa swakudya swofana na nyama na hlampfi.  

Meviriselo ya ximanguva lawa ya swakudya tani hiku lulamisa swakudya yakatsa ku marineta nyama loko yinga se virisiwa, kutirhisiwa ka tinxaka tohambana hambana ta tihunyi leswaku tita siya nuhelo wokarhi, ku virisa swakudya swofana na cheese na matsavu xikan’we naku tumbuluka ka vuvirisi hi swihalaki.

Ndlela yo Virisa Swakudya

Ku virisa ko hisa swakudya swi endliwa kusuka eka xilo lexi hisaka laha ku engeteriwaka tihunyi na sawdust. Ku virisa hi swihalaki naswona swinga tirhisiwa.

Ku virisa swi siya nantswo eka swakudya naswona swina nhlayiso wuntsongo hikuva leswi swivanga leswaku la handle ka swakudya ku oma nyana. Ku sivela ku oma loku loko ku virisiwa, swakudya switala ku cheriwa marinate kumbe switshikiwa endzeni ka savoury brine loko vuvirisi byinga se sungula. Nhlayiso wo pimiwa eka kuvirisa wungava kona hiku swekiwa kumbe ku cheriwa ka munhu eka swakudya swoleswo. 

Kuvirisa ko hisa swi endliwa eka smoker laha mahiselo ya engeteleriweke ku endlela leswaku swakudya swita vupfa. Tihunyi leti tsemeleriweke kumbe sawdust, swa engeteleriwa leswaku kutava na musi lowu tisaka nantswo eka swakudya. Kuvirisia ko hisa eka swakudya i maswekelo lawa yanga antswisiwa lawa ya pfumelelaka ku virisiwa naku swekiwa ka nyama.  

Milawu yokarhi yifanele ku landzeleriwa ku pfumelela vuhlayiseki eka swakudya:
I swakudya ntsena leswinga gwitsirisiwangiki leswinga virisiwaka. Unga virisi swakudya leswinga gwitsirisiwa kantsongo hikuva leswi swita vanga leswaku mahiselo endzeni yanga fikeleli hinkwako kuva ya dlaya ti microbes letinga vavisaka.
Tiyisisa minkarhi hinkwayo leswaku swakudya swi cheriwa brine kumbe marinate endzeni ka xigwitsirisi.
Tirhisa thermometer ku pima mahiselo ya musi xikan’we na mahiselo endzeni ka nyama.
Nyama ya homu na yanguluve yifanele kuva eka mahiselo yale ndzeni ya kwalomu ka 62℃, hlampfi leyi virisiwaka hiku hisa yifanele kuva yifika eka 66℃ kutani nyama ya huku yifanele yi swekiwa kufikela mahiselo yale ndzeni yava eka 74℃.
Kuvirisa swina nhlayiso lowu pimiweke naswona swakudya leswi virisiweke swifanele swikhomiwa naku hlayisiwa kufana na xakudya xin’wana na xin’wana lexi swekiweke.
Swihorise hiku hatlisa endzhaku kaku virisiwa - swiphemu leswikulu swa nyama swinga lava ku tsemiwa swiva leswintsongo - kutani swakudya leswi virisiweke swi hlayisiwa eka ndzhawu leyingana xigwitsirisi kuringana masiku manharhu kuya eka mune.
Hlampfi leyi virisiweke ya gwitsila exikarhi ka 2 - 5°C.

Switirhisiwa Swati Wood Chips Swaku Virisa

Muxaka wa tihunyi letingata tirhisiwa ku virisa swakudya hiwona wungata lawula kutiya na nantswo wa swakudya kuya hi leswi swingata twarisa xiswona eku heteleleni. Tihunyi kusuka eka misinya ya mihandzu - pyere, apula, pecisi kumbe cherry tisiyela nantswo wo nyanganya naswona tina ndhuma yakuva titirhisiwa loko ku virisiwa nyama ya huku kumbe hlampfi. Nyama yofana na yanguluve na swiharhi swa nhova yina nuhelo na nantswo wakahle swinene loko ku tirhisiwe tihunyi ta misinya ya hickory, maple, pecan na oak. Nkarhi wun’wana swimilani swofana na rosemary hambi kuri rooibos swa engeteleriwa leswaku swita siya nantswo wa mitsembyani. 

Xava tihunyi leti kusuka eka  muxavisi loyi a tivekaka. Unga tirhisi tihunyi leti totiweke pende kumbe xikontiri kumbe tihunyi ta nsinya wa pine, cypress kumbe cedar. Tihunyi letingana phoyizeni tikatsa tamboti na oleander. Tihunyi kusuka e swirhapeni swa mihandzu tingava na masalela yati khemikhali.

Ku Virisa Hiku Titimeta

Kuvirisa swakudya hi maendlelo yo titimela swikatsa ku virisa kambe swakudya swinga swekiwangi. Leswi virisiwaka switala kuva swicheriwa brine loko swinga se virisiwa tani hileswi yingana ndlela yo antswa ya nhlayiso kutlula maviriselo ya mahiselo yale hansi. Maviriselo lawa yatala kuva ya endliwa hiku nonoka swinene (kusuka eka 6 kuya eka 24 wa ti awara eka hlampfi) laha mahiselo yanga kwalomu ka 30℃. Maendlelo lawa ya lulamerile eka cheese kambe ya tlhela ya tirhisiwa eka hlampfi xikan’we naku siya nantswo wa timanga nuts, garlic, olive oil, matandza, tofu na matsavu.

Ku Virisa hi Swihalaki

Ku virisa hiku tirhisa swihalaki ku tirhisiwa swihalaki swa muhlovo wotshuka kuya eka xitshopani swa xivumbeko xa mati leswi endliweke hinkahelo wa musi wa tihunyi. Swakudya swinga petiwa eka swihalaki leswi kumbe switshikiwa swi marinate endzeni ka brine leyingana swihalaki leswi. Swihalaki leswi swinga tlhela swi cheriwa eka ti cheesy dips, mafurhaa nati sauces. Vapfhumba ava tsakela kuva vaswitirhisa eka ti cocktails nati dessert laha nantswo wa ximusi wufambelanaka kahle na caramel na dark chocolate. Swilo swimbirhi swa kahle hiku tirhisa swihalaki leswi hileswaku nuhelo/nantswo wa lawuleka naswona wuhumelela hinkarhi walowo.

Swakudya Leswi Virisiweke

Tinyama ta ndhuma leti virisiweke tikatsa ti ribs, brisket ya homu, bacon, pastrami, Kassler, gammon na ham yofana na Eisbein na Black Forest ham. 

Xikombiso xati sausage leti virisiweke xikatsa bockwurst, chorizo, cabanossi, salami na Vienna sausage loko xa hlampfi xikatsa trout, salmon, cod, herring, eel, haddock, catfish nati sardines letingana ndhuma. Swin’wana swakudya leswi virisiweke swifana na cheese, timanga, mafurha na matsavu kufana na swifaki na mazambala naswona swile kuveni na ndhuma.

Translated by Ike Ngobeni