Kudla Lokutfosiwe

© Jon Sullivan

Lokutfoswa kwekudla yintfo yakadzeni; yinye indlela yekucala yekupheka kanye nekugcina kudla lokufana nenyama ne mfishi.

Tindlela tesimanje tekutfosa kudla lokukhicitiwe tifaka kunonga inyama ngaphambi itfoswe, lokusetjentiswa kwetinhlobo letehlukene tetigodvo kwentela kutfola tinongo letehlukene, kutfoswa kwekudla tintfo letifana na cheese kanye netibhidvo kanye nekukhula kwekutfosa ngemanti.

Indlela Yekutfosa Kudla

Kutfoswa kwekudla lokushisako kwenteka ngendlela yesinongo lesibabako lapho khona tigodvvo noma imphuphu yetigodvo ingetwa. Kushisa ngemanti nako kungasetjentiswa.

Kutfosa kususa lesinongo ekudleni phindze kunendlela yekusebenta njengoba kubamga kutsi kome lokudla. Kubala lokoma kwalokutfoswa, kudla kuvvame kunongwa noma kushiywe esinongweni ngaphambi kucalwe lokutfoswa. Lokugcinwa lokukalekile kwekutfoswa kungangetwa ngekupheka noma ngekufakwa kwaswayi kulomkhicito.

Kutfosa ngekushisa kwenteka lapho lesimo sekushisa sikhulile kwentela kuvumela umkhicito lophekeke ngalokuphelele. Kufakwa kwetinkkhumi noma imphuphu yetinkhuni, kungetwe kulomlilo, kubanga intfuntfu lokususa lesinongo kulokudla. Kupheka kudla ngendlela yekutfosa yindlela leyakhiwe yekupheka levumela lentfutfu kanjalo nekuphekwa kwenyama.

Imiyalo lembalwa lekumele ilandzelwe kwentela kugadvwa kwekudla:
Kudla lokupholise kahle lokumele kutfoswe. Ungatfosi inyama lecinile ngoba loku kungakhokha kutsi lokubandza kungafiki kahle ekushiseni lokusetulu kuze kubulale emagciwane.
Sonkhe sikhatsi nonga lokudla ukufake efrigini.
Sebentisa tikali kutsi ukale intfutfu noma kushisa kanjalo nesikali sangekhatsi senyama.
Inyama lebovu kanye nengulube kufika ezingeni lelingekhatsi lelingaba ngu 62°C, imfishi - lehashuliwe - leshisako kumele ifike ku 66°C neyekufuywa kumele iphekwe ifike cishe ku 74°C. Kutfosa kunekukaleleka lokusebentako lokugciniwe kantsi kudla lokuhashuliwe kumele kuphatseke futsi kugcinwe njengalokunye kudla.
Pholisa njalonjalo ngemuva kwekuhashula – emacatsa lamakhulu angadzinga kutsi acotjwe abemancane – bese ugcina kudla lokuhashuliwe efrigini cishe sikhatsi lesingaba tinsuku letine.
Imfishi lehashuliwe ibandziswa emkhatsini wa 2 - 5°C.

Tintfo Tetigodvo Tekutfosa

Lenhlobo yelukhuni lesetjentiswa ekuhashuleni kudla ingachazeka ngekucina kanye nesinongo sendlela yekuhashula. Tingodvo letisuka etihlahleni tetitselo – li pear, limpentjisi noma sigodvo se cherry lesiveta sinongo lesinongotelako futsi lesatiwako ekusetjentisweni netilwane tekufuywa noma imfishi.

Inyama lefana neyengulube kanye netinongo tasendzaweni yetilwane natihashulwa nge hickory, imaple, ipecan kanye nesigodvo se oak. Ngaletinye tikhatsi titjalo letifana ne rosemary noma irooibos tiyengetwa kutsi tifake kuvelela lokusamacembe kakhulu.

Tsenga tinkhuni letisuka kumtsengisi lowatiwako. Ungasebentisi letilashiwe phindze letipendiwe tinkhuni noma tinkhuni tepine, cypress noma i-cedar. Tinkhuni letinephoyizini tifaka itamboti kanye ne oleander. Tinkhuni tetitselo tingatfwala emakhemikhali.

Kuhashulwa Ngendlela Yekubandza

Kuhashula kudla ngendlela yekubandza kufaka kuhashulwa kwetintfo ngaphandle kwekuphekwa. Lonamkhicito uvame kufakwa emantini eluswayi ngaphambi kwekuphekwa njengoba kuletsa kugcineka lokukahle kunekuhashula lokuphansi.

Kuhashula ngekubandza kuvame kubayinchubo lebambelelako (kuhambela kusuka ku mahora lasitfupha kuya kumashumi lamabili nakune kwentela imfishi) nesimo lesihambela ku 30°C.

Kuhashula ngekubandza kulungela cheese kepha phindze kusetjentiswa ekuhashuleni imfishi kanye nekutfola kuvelela kwekuhashulwa kumantongomane, garlic, oyili we olive, emacandza, itfou kanye netibhidvo.

Kuhashula ngeManti

Kuhashula ngemanti ngemanti lasabovu kuya kumtfubi ngelibala lokwakhiwe kusuka ekuhlanganisweni kwesigodvo. Kudla kungafakwa etintfweni noma kushiyelwe kunonga kumanti eluswayi latfwele lentfutfu.

Kuhashula ngemanti kungaphindze kungete lokusa cheesy, oyili kanye netinongo. Bapheki labanye baphindze bayisebentise ekwenteni emacocktail kanye ne dessert lapho khona sinongo sekuhashulwa kahle nge caramel kanye ne chocolate.

Imikhicito yeKudla Lokuhashulwako

Inyama lehashulwako leyatiwako ifaka timbambo, inyama yenkhombo yemhlubulo, i-bacon, i-pastrami, kassler, i-gammon ne ham lefana ne Eisbein ne Black Forest ham.

Imifanekiso ye masausage lahashulwako ngema bockwurst, i-chorizo, i-cabanossi, i-salami ne sausageye Vienna ibe imfishi lehashulwako lefana ne smoked trout, i-salmon, i-cod, i-herring, i-eel, i-haddock, i-catfish ne sardines tatiwa kakhulu.

Lokunye kuldla lokuhashulwako lokufana ne cheese, emantongomane, oyili wesinongo wekuhashula kanye nekutfoswa kwetibhidvo letifana ne corn-le-ku-cob kanye nemazambane nawo atfola kwatiwa.

Translated by Phindile Malotana