Zwa Zwiliwa Zwine

© Jon Sullivan

Zwiliwa zwine zwa vha uri zwi vha zwo shandukiswa muvhala na u pangiwa ha muthetshelo une wa vha uri ndi wa vhudi, ndi zwithu zwine zwa vha uri ndi kale zwi tshi khou itwa; inwe ya maitele ane avha uri ndi kale atshi khou itwa ya u kona u bika na u kona u vhewa ha zwiliwa zwine zwa fana na nama na khovhe.

Zwine zwa itwa maduvha ano zwa zwiliwa zwine zwa vha uri zwi vha zwo dzangeleliwa hu vha ho kateliwa u dodziwa ha zwine zwa difha kha nama nga murahu ha musi u saathu iita zwa u khavhisa, ndi u shumiswa matanda oyaho nga u fhambana, kha u dzangela zwiliwa zwine zwa nga cheese na miroho na u kona u takuwa ha ludi lwa hone.

Ndila ya u Kona u Dzangela Zwiliwa

Zwa u dzangela zwiliwa zwine zwa vha uri zwi ya vhavha zwi vha zwi tshi khou itwa nga source ine ya vha uri iya vhavha hune khazwo hu ya kona u pangiwa na vhutsi na sodasi. Hu ya shumiswa na zwiludi zwa vhutsi.

Zwa u fhisa zwi thusa kha uri hu kone uvha na muthetshelo na uri zwi kone u dzula tshifhinga tshilapfu ngauri zwi ya vha zwo omiswa. Zwine zwa itea nga murahu ha musi ho vha na u omiswa nga vhutsi, zwiliwa zwi ya vha zwo vhumbuludziwa kha zwithu zwine zwa vha uri zwi ya difha kana zwa litshiwa, musi zwa u fhisa zwi ssaathu itwa. Hezwi zwi vha zwi tshi khou fhungudza tshifhinga sha unga sina na masiandaitwa a u bika nga vhutsi zwi ya fhungudziwa nga u bika na u shela muno.

Zwine zwa vha uri zwi vha zwi tshi khou vhavha zwiitwa kha tshithu tsha hone tshine tsha vha uri tshi ya fhisa, hune mufhiso wa hone uya kona u gonyela nntha uri zwi kone u bikiwa zwi vhibve. Zwa u dzangela matanda ane avha uri akhou fhisa zwi ya thusa kha uri hu vhe na zwithu zwine zwa vha uri zwi ya vhavha zwa dovha zwa disa na muthetshelo. Hu di vha na milayo ine ya vha uri ndi mituku ine ya vha uri i fanela u tevheliwa uri zwiliwa zwi vhe zwo tsireledzea.

Hu fanela u vha na milayo mituku ine ya fanela u tevhedziwa u itela uri zwiliwa zwi vhe zwo tsireledzea:

Zwiliwa zwine zwa vha uri zwo vha zwo dzula kha zwikwatudzi zwi fanela u fhisiwa. Hu di vha na zwinwe zwine zwa vha uri zwi vha zwi tshi khou bva kha zwikwatudzi zwine zwa sa fanele u fhisiwa sa vhunga zwi tshi nga ita uri mufhiso wo tendelwaho usa vhe hone lune zwa do kona u tshinya zwothe zwine zwa nga vha uri zwi khou tshinyadza mutakalo wa muthu.

Tshifhinga tshothe u fanela u dzangela zwiliwa zwine zwa vha zwi tshi kha zwikwatudzi.

Unga kona u shumisa dzi thermometers uri u kone u kala vhutsi na nama ine ya vha uri inga ngomu.

Kholomo na nguluvhe zwi fanela u swikisa mufhiso wa nga ngomu une wa vha 62℃, hot-smoked fish i fanela u swikisa 66℃ khuhu i fanela u swika nga ngomu hu tshi vhibva ha vha 74℃.

Zwa u tou fhisa fhedzi zwi ya vha na tshikalo tshine zwa fanela u tshi swikisa na zwiliwa zwine zwa vha uri zwo fhisiwa zwi fanela u fariwa nga vhulondo zwa vhewa sa zwiliwa zwinwe na zwinwe zwine zwa vha uri zwo bikiwa.

Unga zwivhea zwavhudi u tshi tou fhedza u zwibika-thango dzine dza vha uri ndi khulwane dzi fanela ubva thango thukhu - wa kona u dzi vhea kha zwikwatudzi lwa maduvha ano swika mararu uya kha mana.

Khovhe i rothola u swika kha 2 - 5°C.

Thanda Dzine dza vha dzi Tshi Khou Shuma u Fhisa

Thanda dzine dza vha dzi tshi khou shuma dzi taluswa nga zwine zwa khou do fhisiwa na u lapfa hazwo na muthetshelo na vhuvha hahone. Thanda dzi ya kona u sika muri wa mutshelo-piere, apula, peach na cherry zwi disa muthetshelo une wa vha uri uya difha nahone ndi zwone zwine zwa vha uri zwo dala vhukuma musi hu tshi khou shumiswa khuhu na khovhe.

Nama ine yanga ya nguluvhe na game dzi ya bvisa muthetshelo une wa vha uri wo khethea musi yo tanganiswa na hickory, maple, pecan na oak wood chips. Tshinwe tshifhinga zwimela zwine zwa nga rosemary kana rooibos zwi ya engedziwa uri hu kone u vha na muthetshelo wa matari.

U fanela urenga matanda kha vharengisi vhane vha vha uri vha ya divhea. Ahu fanela u shumiswa miri ine ya vha uri i khou lafhiwa kana ine ya vha na dzi pennde u fana na pine, cypress kana cedar. Ha vha na miri ine ya vha uri ina mulimo u fana na tamboti kana oleander. Matanda ane avha atshi khou bva kha muri wa mutshelo tsimuni unga vha na milimo yo yaho nga u fhambana.

Zwa u Fhisa nga Ndila ine ya vha uri ndi ya u Rothola

Zwa u fhisa zwa u rothodza hu vha ho kateliwa u omiswa ha nama i songo ya muliloni. Zwibveledzwa kanzhi zwi vha zwo thoma zwa lovheiwa uri i kone u vha na vhutshilo vhunzhi isongo tshinyala nga mulandu wa usa vha na mufhiso une wa vha uri ndi munzhi.

Zwa u fhisa zwiliwa zwi tshi khou rothola ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi vha zwi zwituku (zwine zwa fhambana ubva kha awara dza rathi uya kha 24 kha khovhe) hune ha vha na mufhiso une wa vha u mona na 30℃.

Zwa u fhisa nga ndila ya u rothola zwi fanela nga maanda musi hu tshi khou itwa cheese fhedzi zwi ya dovha zwa shumiswa na kha khovhe na u panga muthetshelo wa smoky kha nduhu nuts, garlic, olive oil, makumba, tofu na miroho.

Zwa u Fhisiwa ha Zwiludi

Zwa u fhisiwa ha zwiludi hu vha hu zwithu zwine zwa vha na muvhala mutsuku uya kha wa tada na zwiludi zwine zwa vha zwo itwa nga u dala ha matanda na vhutsi. Hu ya kona u pangiwa zwiliwa henefho kana zwa litshiwa henefho nga ngomu ngauri hu vha huna zwiludi.

Hezwi zwa zwiludi zwi nga pangiwa na kha cheese, mapfura na dzi sauce. Hu dovha hafhu ha shumiswa na dzi adventurous gourmand kha dzi cocktails na dessert hune ha do kona u vha na muthetshelo wa vhutsi une wa kona u langea na muthetshelo u vha wo dzhena na zwezwo.

Zwibveledzwa zwa Zwiliwa Zwine zwa vha uri zwo Fhisiwa

Nama dzine dza vha uri dzi ya divhea dzine dza vha dzo fhisiwa hu vha ho kateliwa ribs, beef brisket, bacon, pastrami, Kassler, gammon na dzi ham dzine dza nga Eisbein na Black Forest ham. 

Tsumbo dza dzi sausages ndi bockwurst, chorizo, cabanossi, salami na Vienna sausage ngeno khovhe hu trout, salmon, cod, herring, eel, haddock, catfish na sardines dzi tshi divhea.

Zwinwe zwa zwiliwa zwine zwa vha zwo bikiwa cheese, nuts, smoked-flavoured na miroho vha smoked grilled ine yanga corn-on-the-cob na madabula ndi zwinwe zwa zwithu zwine zwa khou thoma u divhea.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe