Ema Pickling eKudla

Ema pickling akudla lafakwa emantini laneluswayi noma lane esidi kwentela kuvikela kutsi angonakali. Phindze kusita kugcina kanye nekushintja lokuvelela kanye nekuvakala kwalokudla.

©Adam Jones

Ema Pickling Acudzelene Nesibiliso

Umehluko emkhatsini wema pickles kanye nekudla lokubilisiwe kutsi kudla kwemapickles akuzange sekuhambe endleleni yekubilisa lobekubangwe tintfo letincane letiphila kulokunye. Kudla lokubilisiwe kungenta, nomakunjalo, kungafakwa emantini lahlanganiswe ne vinegar loluneluswayi ngemuva kwemsebebti wekubiliswa.

Kudla Kwema Pickles

Cishe tonkhe tibhidvo, kanjalo netitselo letinye kanye nalokunye kudla, kungafakwa emantini laneluswayi.

Tibhidvo letatiwako letifakwa emantini eluswayi tifaka ibeetroot (kwentelwa kutsi kusuke lesikhumba), emacucumber, artichoke, pepper, capers, okra, emaradishes kanye na anyanisi.

Ematamatisi lamancane angafakwa anjalo aphelele, ticadzi tingacatwa noma tihwaywe bese tiyasikwa tibe tintsana noma tibe yindingilizi, tibe tibhidvo letiluhlata kufana ne asparagus noma emabhontjisi  kuyafakwa kulamanti imizuzu lembalwa bese kupholiswa kumanti lanesigadla se ayisi ngaphambi kwekungetwa kumahlanga epickling.

Titselo letifakwa emantini letifaka emahhabhula, emampentjisi, afakelwa kwentela kususa lesikhumba), emalamula, emahwabhu, phayinaphu kanye nemafig. Lokunye kudla lokutfola lokufakwa emantini kufaka emanasturtiums, ema fiddlehead ferns, inyama lefana neyengulube kanye nemfishi kanjalo itegu kanye nemacandza.

Labanye bapheki bangeta ibeetroo kumanti laneluswayi lemacandza lacinile labillisiwe kwentela kususa libala leliphinki kulesigogo lesingaphandle kulelicandza. Vikela lokusasinongo ngoba kungagucula lamanti emapickle abensundvu.

I-Achar kudla lokubabako kwase India lokwakhiwe nge vinegar, imustard noma oyili we sesame, titselo (kufana na mangoza loluhlata, phayinaphu, ilime) netibhidvo (kufana neticadzi, emakhabishi) lokunongwe ngapelepele.

Indlela Yekubekwa Emantini Laneluswayi

Lendlela yekubekwa emantini naleluswayi imelula; luhlanga lolufakwe emantini eluswayi lidzinga kwentiwa kantsi lokudla kudzinga kulungiselelwa. Geza letotintfo lototisebentisa kahle bese ugcwalisa ngalokukhicitiwe. Lamanti eluswayi lashisako abese atselwa ngetulu kwalaphokufakwe khona lolokukhicitiwe bese kuyavalwa. Kuyapholiswa ngemuvwa kwekuvalwa bese kugcinwa endzaweni lemnyama lepholile.

Letinye tinongo nato tibitela letibhidvo letisetinsha kutsi tingetwe kulamanti lashisako eluswayi. Lokukubese kuyahlungwa (kugcinwa lamanti eluswayi), kufakwa entfweni lapho lamanti eluswayi abese ayengetwa.

Tinongo tiyehluka kepha tinongo temanti eluswayi tihlanganisa tincenye letilinganako temanti navinegar washukela (indlela lenye) kanye neluswayi kanye nalamanti labilisiwe. Tinongo letifana ne peppercorn, tinhlavu te coriander letomisiwe, emacembe ebay kanye ne tinhlavu te mustard noma sinongo lesibalulekile semanti eluswayi kwentela kususa libala leliphinki kulesigogo lesingaphandle salamacanda.

Vikela lokutinongo njengoba loko kugucula lamanti eluswayi kutsi abensundvu. Sebentisa emanti eluswayi noma ufake etikoteleni. Lelinye luswayi lutfwele tintfo letingenta lolokwakhiwe kwekugcina kubenemafu. Ungasebentisi ‘luswayi lwe sodium’ loluncishisiwe.

I-Vinegar lemhlophe, apple cider, liwayini lelimhlophe, ne vinegar ye rice lena 5 phesenthi we esidi konkhe kusebenta kahlle kepha vikela kusebentisa ibalsamic vinegar. I-Vinegar lemhlophe angeke ibange kugucuka kwelibala, kepha icider vinegar, noma inekuvelela lokusemkhatsini, ibanga kutsi kudla kubemunyamana.

Le esidi ku vinegar ikala lokonakala kuletintfo letincane letiphila kulokunye, kanye neluswayi lolotfwele icalcium, inaka lokuphushuka kulolokwakhiwe kwafakwa emantini eluswayi.

Sitselo noma tibhidvo kungacatwa (kuvame kusetjentiswa lendlela yekufakwa emantini eluswayi) bese kujutjwa kubaticucu kufana netintsi, tincetu nona tigadlana. Umkhicito lomkhulu lojjutjwa ube tincetu letincane lovumela kubanjwa kancane kwemanti eluswayi.

Ngesikhatsi kusesekusha phindze kusesekuncane kungesikhatsi kusetjentiswa, ngesikhatsi kuphushuka kungesikhatsi kungumkhicito wekugcina.

Kushintja Kwelibala le Garlic Lefakwe Emantini Eluswayi

I-Garlic itfwele ienzyme isoallin lesebenta nge esidi lebese igucula igarlic lefakwe emantini laneluswayi abelibala leliluhlata sasibhakabhaka. Lelibala leliluhlata sasibhakabhaka liphindze libangwe kusebentisa tintfo letitsite letifana ne copper kujike le iron ngalesikhatsi sekupheka.

Khetsa igarlic lendzala (isoallin lengaphansi) ngesikhatsi kufakwa kumanti eluswayi, sebentisa emanti lashisisiwe (kungabi netintfo letifana ne copper) phindze ungasebentisi luswayi leline iodine, njengeluswayi lasetafuleni. Ngesikhatsi ufaka garlic emantini eluswayi, kuyanconywa kutsi usebentise luswayi lwe Kosher kwentela kukalela kushintja kwelibala.

Translated by Phindile Malotana