U Bvisa dzi Tshika kha Zwiliwa

Pickles ndi zwiliwa zwine zwa vha uri zwo lovhewiwa kha muno kana kha acid zwine zwa thusa kha uri zwi songo tshinyala. Zwi dovha hafhu zwa thusa kha uri hu vha na u kondelela na tshanduko kha zwiliwa musi u tshi zwila kana wo zwi fara.

©Adam Jones

Zwa u Bvisa dzi Tshika Musi u tshi zwi Vhambedza na zwa u Vhila

Phambano kha zwa u tanzwa zwiliwa na u vhila ndi uri zwiliwa zwine zwa vha uri zwo tou tanzwiwa azwi thomi zwa vhiliswa zwine zwa vha zwo vhangiwa nga zwitshili zwine zwa vha na mbuyelo. Zwiliwa zwine zwa vha uri zwo vhiliswa naho zwo ralo zwi ya dovha hahu zwa tanzwiwa nga muno nga murahu ha musi zwa u vhiliswa zwo no fhira. (Mafhungo ane avha atshi khou amba nga ha u vhilisa o ambiwa kha inwe ya mafhungo a Food Processing series).

Zwiliwa zwine zwa vha uri zwo Tanzwiwa

Miroho yothe na mitshelo na zwinwe zwiliwa zwi ya tanzwiwa. Vhunzhi ha miroho ine ya tou divhea vhukuma hu vha ho kateliwa na beetroot (u tshi khou itela u bvisa lukanda) cucumbers, artichokes, peppers, capers, okra, radishes na nyala. 

Cherry tomatoes dzi nga litshiwa dzo ralo, dzi carrots unga dzi sotola wa dzi ita zwine wa funa, ngeno miroho midala u fana na mutshaini kana nawa u tshi fhedza u zwika unga thoma wa zwi litsha nga murahu ha musi usaathu zwi panga hune zwa do tanzwiwa hone.

Zwa u tanzwiwa ha mitshelo hu vha ho kateliwa na maapula, peaches (hu vha hu tshi khou bviswa lukanda) tshikavhavhe, watermelon rind, pineapples na mahuyu. Zwinwe zwiliwa zwine zwa vha vha na mbuyelo ya u tanzwiwa ndi nasturtiums, fiddlehead ferns, nama ine ya nga ya nguluvhe na khovhe na tofu na makumba.

Zwinwe zwa zwi bikiwa zwi ya kona u panga beetroot kha tshithu tsha u tanzwela makumba ane avha uri o vhiliswa uri hu kone u vha na muvhala wa pink kha lukanda lwa nga nnda lwa makumba. U fanela u shavhisa dzi cloves sa vhunga zwi tshi nga ita uri hu vhe na muvhala wa ludi wa buraweni.

Achaar ndi tshithu tshine tsha vha uri tshi ya vhavha tsho itwaho nga ma India vho tanganisa vinegar, mustard kana mapfura a sesame, mutshelo (e.g. mango madala, tshienge, limes) na miroho (tsumbo. carrots, khavhishi) vha kona u zwitanganisa nga phiriphiri.

Ndila ya u Tanzwa

Ndila ya u tanzwa ivha yo leluwa vhukuma; hu fanela uvha na tshitshu tsha u tanzwela tshine tsha fanela u itwa, zwiliwa zwi fanela u lugiswa. Wa tanzwa tshithu tsha hone nga vhuronwane, wa kona u i dadza nga zwibveledzwa. Ha kona u sheliwa zwine zwa fhisa zwa brine. Hezwi zwi ya kona ha u tanzwa (musi u tshi khou litsha brine nga ngomu), wa kona u zwi shela kha dzi khonthina hune hu ya kona u sheliwa brine. U tshi fhedza wa kona u vala khonthina wa zwi fholisa wa vhea fhethu hune ha vha uri ho dzika ho swifhala.

Manwe maitele vha ita nga miroho ine ya vha uri i kha di vha mitete ya pakiwa kha brine ine ya vha uri i khou fhisa. Hezwi zwi ya kokodza vhukuma (uri i dzule i tshi khou tanzwiwa nga brine) u nga kona u i shela kha khonthina hune wa kona u shela brine.

Maitele fhedzi aya fhambana fhedzi zwine zwa vha uri zwo dala hu vha hu tshipida tsha madi na vinegar (unga tou nanga) na muno na ludi lune la vha uri lwo vhiliswa. U nga shumisa spice tshine tsha nga peppercorns, dried coriander seeds, bay leaves na ­mustard seeds kana zwinwe zwi spice zwine zwa vha uri zwo khethea zwa u tanzwa.

U nga shumisa muno une wa vha kha zwikoti kana wa u fafadzela. Minwe ya mi muno iya ita uri huvhe na zwithu zwi si zwavhudi kha mafhelelo a brine. Ahu faneli u shumiswa muno wa ‘reduced-sodium’.

Vinegar tshena, apple cider, white wine, na rice vinegar ine ya vha na 5 percent acidity dzothe dzi shuma zwavhudi fhedzi ahu faneli u shumiswa balsamic vinegar. White vinegars aiti uri hu vhe na u shanduka kha muvhala fhedzi cider vinegar, naho ina muthetshelo une wa vha uri u vhukati, iya ita uri zwiliwa zwo tanzwiwaho zwi swifhale.

Acetic acid kha vinegar i thusa uri hu sa vhe na u tshinyala kha dzi micro-organisms, na muno une wa vha uri uvha una salts calcium, wa u thogomela crunchiness musi hu tshi khou itwa zwa u tanzwiwa.

Mitshelo kana miroho iya kona u sotoliwa (kanzhi hu ya shumiswa zwine zwa vhidziwa upfi blanching) wa zwi geredzela zwa bva zwipida zwituku zwa sala zwi tshi tou nga zwipida zwa metshisi, silvers kana dzi cubs. Zwine zwa vha zwihulwane arali zwa nga bviswa zwipida zwituku zwi nga u thusa kha uri zwi tavhanye u tanganedza mushonga.

Musi zwi tshi kha di vha zwitete kana zwituku ndi hone zwi tshi tavhanya ubvisela khagala zwa u fhedzisa zwahone.

Za u Bviswa aha Muvhala wa Garlic ine ya vha yo Tanzwiwa

Garlic i vha ina enzyme isoallin ine ya vha i tshi khou langiwa musi hu tshi vha na acid zwine zwi ya ita uri i fhedze i tshi khou shandukisa muvhala wa vho vha mudala. Hezwi zwa u shanduka ha muvhala zwi dovha hafhu zwa vha zwi tshi khou vhangiwa nga zwithu zwine zwa nga copper zwine zwa vha wo shumiswa musi hu tshi khou itwa zwa bika.

U fanela u nanga garlic ine yanga ndi ya kale (less isoallin) musi u tshi khou tanzwa, wa shumisa madi asi na mashika (hune aho ngo vhuya ha vha na copper) ahu faneli u shumiswa muno une wa vha na iodine, u fana na muno wa matafulani. Musi u tshi khou tanzwa garlic, hu tutuwedziwa uri hu shumiswe Kosher salt kha u fhungudza u shanduka ha muvhala.

Madi o khwathaho na madi ane avha na chlorinated nnzhi azwi faneli u shumiswa.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe