iRichtersveld National Park

© Shem Compion

iRichtersveld National Park imi kanye kwi kona eku kumntla-ntshona wo Mzantsi Afrika, kwaye ijikelezwe ngumlambo we Orange River. Le paki izihekthare ezingama 160,000. Lomhlaba wabangwa ngomnyaka ka 1991, kulandela isivumelwano sobango lomhlaba kunye nengingqi. Lentlango isentabeni, inikeza ithuba lokuba abo bathanda ukubaphandle babekude nayo yonke nje ingxolo yase dolophini.
iRichtersveld Mountain Desert National Park yokuqala yayidityaniswe kunye ne /Ai/Ais – ehambisana nayo engakumda we Namibia-Ngomnyaka ka 2003 ukuze kusekwe itransfrontier park yokuqala yokuqala yase Mazantsi Afrika.

Translated by Lawrence Ndou

Richtersveld

Bjale, go ya ka tše ka moka, Richtersveld ke ye nngwe ya maganata a tlhago ye e fapafapanego go feta ka moka lefaseng....more

Batho ba Mathomo ba Richtersveld

Bohlatse bja mathomo bja batho ka Namaqualand le Richtersveld bo hlagišwa ke didirišwa tša leswika le le tala, go swana le diremi le dilepe tša seatla tseo di hlamilwego go tšwa leswikeng la talama goba motheo....more

O ka Etela Richtersveld Neng

Dimama tša go thunya selemo (go swana le di-crassula) oketša bonnyane bja mmala mo nakong ya dikgwedi tša go fiša go tloga ka Dibatsela go fihla ka Dibokwana....more

Thutafase ya Richtersveld

Go ya ka lefelo le, selete sa Richtersveld se segolo go ka bolelwa go bopa selwere se makgwakgwa sa ka khutlong ya godimo ya Aforika Borwa....more

RichtMaswika a ka Richtersveldersveld

Godimo ga moo, Richtersveld le Namaqualand di ikgantšha ka seswantšho sa nako ye telele sa thutaswika le ya go raragana yeo, go tloga go le molaleng, e raraganya kgopola ya ka....more

Baromiwa bja Mathomo ka Richtersveld

Ba bo go bitšwa ‘MaHottentot’ le Barwana ba be ba sa bonwe ka selo ke bašweu ba ka Yuropa ba baswa ba bego ba fihla bjalo baheteni bao ba senago Modimo, ba dira dibe ba paale....more

Serapana sa ka Richtersveld

Eupša se ke selete se se omilego sa palo fase pula ya ngwaga ya go ka ba dimilemetara tše 150, ka go rialo seo se e dira gore e be leganata....more

Bahloka Boitšhupo ba ka Richtersveld

Ka moka ba go goroga ba ba mpsha bao ba nego phadišana ka methopo ya naga, palo ya dithulano ka seleteng e ile godimo – kudu mo nakong ya komelelo....more

Taolo ya Naga ya Richtersveld

Kgole kua Richtersveld, seteišene sa borumiwa se be se hlahlwa ke Moruti Hein, wa Kereke ya Rhenish....more

Sida !Lefelong la Modiro Mokgatlho wa Thoto ya Setšhaba

Ka lebaka la se, naga e e setšego e bile phetšaphulo e bile le tšwelopele ya bophelo bja balemirui ba diruiwa e bile ya go kgotlelele....more

Lenaga la Dibjalo le Setšo ka Richtersveld

Richtersveld ke selete sa go ba kgole le toropo le batho; sa go oma, go fiša, sa go bonala se sena bophelo....more

Go Lekola Noka ya Mmala wa Namune

E be e le boramahlale, ditsebi tša dinonyane le boradibjalo bao ba bego ba gogelwa ka seleteng ke dimela tša go makatša le diphofolo tše di sa tlwalelegago....more