Thutafase ya Richtersveld

Thutafase

©Shem Compion
Pele ga ge re ka nnete, a re tšee sebaka sa go itlwaetša thutafase ya lefelo le. Go ya ka lefelo le, selete sa Richtersveld se segolo go ka bolelwa go bopa selwere se makgwakgwa sa ka khutlong ya godimo ya Aforika Borwa. Mellwane ya sekwere se ke ye e latelago: mollwane wa bodikela ke lebopo la
Atlantic, go tšwa Lebopong la Alexander go ya Lebopong la Nolloth; ka borwa, ke tsela ya R382 yeo e sepelago go tšwa ka Lebopong la Nolloth (setešeng sa barongwa sa kgale dikhilometara tše ka bago 90 ka gare ga naga); ka bodikela, ke mmila o mogolo wa N7 go tšwa Steinkopf go fihla lefelong la ka mollwaneng wa ka Namibia ka Vioolsdrift; le ka leboa, ke Noka ya Mmala wa Namune (goba !Gariep, se hlalošago gore ‘ noka ye kgolo ya’ ka polelo ya SeNama polelo) gomme tsela ye ya meetse e šupa mollwane wa boditšhabatšhaba magareng ga Aforika Borwa le Namibia.
Go bolela ka sepolotiki, borwa bja Namibia ga se karolo ya Richtersveld, eupša go bolela ka setikologo, ke ya go swana kudu. Ka lehlakoreng la mollwaneng wa Aforika Borwa, toropo kgolo yeo e lego kgauswi ke lefelo la go nona ka leganateng yeo e nago le meetse ya Springbok, dikhilometara tše ka bago 60 go ya borwa bja Steinkopf ka mmileng mogolo wa N7.

Krosetina

©David Fleminger
Pabalelo ya Setšhaba ya Ritchersveld e dutše ka gare ga sekwere se, e tsentswe gare ke mellwane ya mafelo a phulo go ya borwa le bodikela, ka mmila mogolo wa N7 le Peeletšo ya Tlhago ya Nababiep ka Bohlabela, le ka Dithabeng tša Vandersterre ka thokong ya leboa. Go feta ka Dithabeng tša Vandersterre go dutše Phaka ya Bosetšhaba ya Ritchersveld, yeo e otlollago go ya mabopong a Noka ya Mmala wa Namune. Naga magareng ga lebopo le mafelo a ma bedi a a pabalelo ya tlhago le swerwe ka diatla tša phraebete gomme e šomišetšwa ditiro tša meepo.
Ge re katološa ga nnyane, re tla bona gore Richtersveld e dutše ka khutlong ya godimo ka la nngele ka seleteng sa bophara sa Namaqualand. Se ke lentšu la go seleka leo le ka hlalošwago ka ditsela tša go fapana. Bjalo ka Willem Steenkamp a boeletša ka pukung ya gagwe ya dilo tša tuma, Land of the Thirst King ‘Lefelo le le swana le Krosetina. Ge o nyaka go phela ka gare ga mellwane ya lona o swanetše go e taološa go ya go fihla Vredendal. Eupša ge o sa nyake go bitšwa Momamaqualand o e pitla bophara gi fihla e fela ka Garies, gomme go fedile.

Karoo Ya go Mama

©Roger de la Harpe
Go bolela ka dibjalo tša go phekola, le ge go le bjalo, Namaqualand bonnyane e hlalošwa bjalo ka ‘karolo ya Karoo ya Go Mama yeo e huetšago ka maatla ke pula ye e nago marega le mouwane’. Go latela seswantšho se, mollwane wa borwa bja Namaqualand bo atologela go tšwa molomong wa Noka ya Lepelle, kgauswi le Vredendal, go ya morumong wa Dithaba tša Matsikamma ka Vanrhynsdorp. Mollwane wa bohlabela go tloga fao o latela Tshekamo ye e telel ya godimo ya Bokkeveld, yeo e kitimago magareng ga Nieuwoudtville le Loeriesfontein, le go feta fao e latela ka gare ga leboa-bodikela, go felela lebopong la Lüderitz ka Namibia.
Go ya ka maikutlo a sepolotiki, le ge go le bjalo, Masepala wa Selete sa Namaqualand o akaretša ditikologo tše mmalwa tše di a fapanago tšeo di lemogwang ka tlhago go tšwa ka Karoo ya Go Mama. Ka fao, ka leboa, e ktitimela go bapa le Noka ya Mmala wa Namune go go tshepa go ya Lebopong la Alexander go ya Pofadder (ka Bushmanland). Ka bohlabela, e latela lebopo la Atlantic go fihla ntlheng go dikhilometara tše dingwe tše 35 borwa bja Garies. Go tloga mo, e otlolloga go ya borwa ka ga go gongwe Hantam Karoo (go akaretša ditoropo tša Loeriesfontein, Nieuwoudtville, Calvinia, Sutherland le Fraserburg).

Maitemogelo a Matšoba Seruthwane

©Roger de la Harpe
Sa mafelelo, go ya ka matšoba a lešoka, tše di hlaga ka bophara bja selete sa Namaqualand, go akaretšwa le Richtersveld yeo e sa medišego. Gape o hwetša matšoba a lešoka borwa bja Vanrhynsdorp, go seo ka setegeniki e lego Tša Matšoba a Kapa (goba Fynbos) matšoba le diphoofolo. Le ge e le gore di ka bokgole bja dikhilometara tša mmalwa magareng ga tšona, ditoropo tša Springbok le Nieuwoudtville ka mehla di itira disenthara tša maitemogelo a matšoba a seruthwane. Phaka ya Bosetšhaba ya Mamaqualand yeo e tswelelago, kgauswi le toropo ya Kamieskroon, ke ye nngwe ya lefelo le le botse la matšoba. Mafelo a matšoba ao a bonalang kudu ka ntle le Namaqualand a ka hwetšwa ka dithabeng tša Cederberg, go bapela le Lebopo la Elands le ka Phaka ya Bosetšhaba ya Lebopong la Bohlabela ka Langebaan (lefelo le le kgauswi kudu go ya Motse Kapa).

Translated by Lawrence Ndou