Ijografi yeRichtersveld

Ijografi

©Shem Compion

Asthetheni imizuzu sizijayeze igografi yendawo. Indawo le ye-Richtersveld kuthiwa inamagumbi amane ekhoneni esandleni sesincele seSewula Africa. Imigcele yamagumbi amane la ikhamba ngendlela le:Kunomgcele wepumalanga ose-Antlatic coast, ukusuka eAlexander Bay ukuya ePort Nolloth; esetjingalanga, eTjingalanga, kune-N7 highway esuka eSteinkopf (ekuyimitjhini yakade esendaweni eyi-90 kms ukusuka lapho), ePumalanga, kune-N7 highway esuka eSteinkopf eya emgceleni weNamibia osuka eVioolsdrift, kuthi epumalanga godu kube nomlambo i-Orange River (nanyana i-Gariep, okutjho bona umlambo omkhulu ngelimi lesiNama) begodu umlambo lo umgcele osuka eSewula Africa ufike eNamibia.

Nasikhuluma ngokwezepolotiki, itjhingalanga yeNamibia akusiyincenye yeRichtersveld, kodwana nasikhuluma ngobudlelwane bentjalo kanye nendalwa eziphilako kuyafana. Encenyeni yomgcele weSewula Africa, idorobha elisekhulu eliseduze lisendaweni enethuli i-oasis of Springbok, eyi-60 km nawuya etjingalangan yeSteinkopf N7 highway.

I-Concertina

©David Fleminger

I- Richtersveld Community Conservancy isendaweni ephakathi kwamagumbi amane la, ibhodwe madlelo epumalanga netjingalanga, eduze kwe-N7 highway kanye ne-Nababiep Nature Reseve esepumalanga, begodu iseduze kwentaba i- Vandersterre esetjingalanga. Ngasi kwentaba leyo kulele i- Richtersveld National Park, efika emlanjeni we-Orange River. Indawo ehlangana netlhagu kanye nendawo zokutlhogemela imvelwezi ziphethwe babantu abazijameleko begodu bazisebenzisa njengamamayini.

Nasinabako, sizokubona bona iRichtersveld isekhoneni phezulu esandleni sesincele sesifunda seNamaqualand. Lokhu kungatjho izinto ezinengi. Njengobana uWillem Steenkamp akhumbula encwadini yeskhumbuzo ayitlolileko, ibizwa bona yi-Land of the Thirst King, indawo le ifaniswa ne-concertina. Nange ufuna ukuhlala emigceleni yayo uyayivula ifike e-Vredendal. Kodwana nawungafuniko ukubizwa – Namaqualander uyiputjuza ibespara ize ifike e-Garies.

IKharu

©Roger de la Harpe

Nasikhuluma ngezebhotani, iNamaqualand itlhadlhulwa njengencenye yeKaroo enezulu lebusika kanye nekungu. Nasilandela indlela ebayitlhadlhula ngayo le, umgcele osetjingalanga yeNmaqualand ufika emlonyeni womlambo iOlifants, eduze kweVredendal, ukudifa ekugcineni kwentaba iMatsikamma eseVanrhynsdorp. Umgcele osepumalanga ulandela i-Bokkeveld Escarpment, egijima hlangana kwe-Niewoudtville kanye neLoeriesfontein, idlule etlhagwini le-Lüderitz e-Namibia.

Nanyana lokha nasikhuluma ngokwepolotiki i-Namaqua District Municipality ifaka hlangana iindawo ezimbalwa zebhoduluko ezikude neKaroo. Njeke epumalanga yakhona kudlula umlambo i-Orange River osuka e-Elexander Bay uye e-Pofadder (ese-Bushmanland). Epumalanga, kulandela i-Antlatic efika e-Garies esetjingalanga eku-35 km. Ukusuka lapho, ifinyelela epumalanga ye-Hantam Karoo (ekubalwa amadorobha we-Loeriesfontein, Nieuwoudtville, Calvinia, Sutherland and Fraserburg).

Amathuthumbo Wetwasahlobo

©Roger de la Harpe

Ekugcineni, nasikhuluma ngamathuthumbo womango, akhona esifundenesi soke seNamaqualand, ekubalwa iRichtersveld ebonakala ingakavundi. Uthola amathuthumbo womango etjingalanga yeVanrhynsdorp, ebizwa bona yi-Cape Floral (nanyana i-Fynbos) biome. Nanyana ihlukaniswe makhilomitha amakhulu ambalwa, idorobha yeSpringbok kanye neNieuwoudtville ivamise ukuba namathuthumbo amahle etwasahlobo. I-Namaqua National Park esedorobheni le Kamieskroon nayo inamathuthumbo amahle. Ithuthumbo elibonakala khulu ngaphandle kweNamaqua litholakala entabeni ze-Cederberg, eduze kwetlhagu le-Elands Bay kanye ne-West Coast National Park ese-Langebaan (indawo eseduze nayo yi-Kapa).

Translated by Busisiwe Skhosana