Instaba yaseRichtersveld Leyatiwa Njenge Ndzawo Yekuncebeleka

© Shem Compion
Itfolakala ekoneni lelive enyakatfo, futsi itfolakala endzaweni legcwele lidzaka emfuleni lowatiwa ngekutsi yi”Orange river”. Lapho utotfola indzawo lelinganiselwa kumahecta langu 160,000, leyo ndzawo yatiwa ngekutsi yi”Richtersveld National Park”. Yabitwa ngaleligama kusukela nga1991, emuva kwesivunyelwano nemphakatsi wase Nama. Lena intsaba ikahle kubantfu labafuna kuphuma emadolobheni bashawe ngumoya.
Lena ntsaba yase Richtersveld imataniswa ne/Ai/Ais – indzawo lengale kwemncele eNamibia – ngemunyaka wa2003, kwakha indzawo yekucala eningizimu Afrika yekunebeleka. Kwabangulesi sivumelwano semave lesenta kutsi kube nalena ndzawo lenkhulu.

Translated by Phindile Malotana

Yase Richtersveld

iRichtersveld itfolakala enhla kakhulu neSouth Africa. Ngaloko ke, ikhashane kuko konkhe. Lena yindzawo leyomile, kahle ilihlandze, itfola ivula lengalinganiselwa ku220mm ngemnyaka....more

Bantfu Bekucala base Richtersveld

Luphawu lwekucala lwebantfu endzaweni yase Namaqualand Kanye nase Richtersveld limelelwe ngemathuluzi ematje latjekile...more

Sikhatsi Sekuvakashela iRichtersveld

Loku, bangani bami, ngumbuto wemadollar-wetigidzi. Futsi akusiko lula kuwuphendvula. Kwekucala nje, kukhona timbale letingito mnyaka wonkhe....more

Kwakhiwa kweRichtersveld

Singakangeni kakhulu, asitsatse lelitfuba sitijwayete kutsi ngekwakhiwa kwalendzawo. Nasibuka lapho itfolakala khona, indzawo lenyenti yase Richtersveld singasho kutsi itfolakala enhla ekoneni lase South Africa....more

Ematje aseRichtersveld

Umsebenti wekwakhiwa kwalendzawo awukho lula, uyacaka. Ngendlela umhlaba lome ngayo, imphilo yetihlahla, kutfolakala kwemnotfo emhlabatsini, nemasiko alendzawo, konkhe loku kucumene nematje akulendzawo....more

Emamishini Ekucala eRichtersveld

Lablababitwa ngekutsi ngema ‘Hottentots’ kanye neMadvodza esiganga abesusiwe ngulabasha labebafika base Europe njengetintfo lebetite Nkulunkulu kantsi futsi tatitoni....more

Ingadze yaseRichtersveld

Kwehlukana kwetintfo eRichtersveld nase Namaqualand kuhle kakhulu. Kepha lena yindzawo letfola imvula lengu150mm ngemunyaka, loku kuyenta ibelihlandze lendzawo....more

Emavezandlebe ase Richtersveld

Ngemuva kwa der Stel kuchubekela kule Ntsaba ye Copper, lendlela lebeyiya khashane kwenyakatfo yahlelwa....more

Kunakekelwa kweNdzawo yase Richtersveld

Khashane etulu endzaweni yase Richtersveld, siteshi semishini ye Kuboes besikadze silungiswa nguMfundisi lolungile Hein, weliSontfo le Rhenish....more

Ema Richtersvelder

Nga 1957, le ‘kubekwa kwelibala’ kwase Richtersveld kwanikwa lilayini lelibonakalako/leliphatsekako kanye nefenisi lobowuhamba emkhatsini wetindzawo...more

Tintfo Letentiwa eRichtersveld Nekuma Kwalendzawo Yetimbali

Indzawo yaseRichtersveld yindzawo letimele yodwa; kuyashisa, komile phindze kubonakala ngatsi kute imphilo. Kepha bukhona buhle lobuchaza bantfu labatsite...more

Kufundza Kabanti nge Mfula we Orange

Ngemnyaka wa 1770, licembu lelisha lebantfu labatsandza kwati kabanti langena eNamaqualand....more