Yase Richtersveld

Indzawo Lengacabangeki Kutsi Ingaba iEden

©Shem Compion
iRichtersveld itfolakala enhla kakhulu neSouth Africa. Ngaloko ke, ikhashane kuko konkhe. Lena yindzawo leyomile, kahle ilihlandze, itfola ivula lengalinganiselwa ku220mm ngemnyaka.
Tintsaba letigcwele ematje tiyatfolakala kulenandzawo. Tihlahla letinhle letinemacembe lacinile, utfola tikhulela emtfuntini wakulendzawo. Ehlobo kungashisa kute kufike ku50, ebusika kubandza kakhulu. Emanti atfolakala Emfuleni wase Orange River kuphela. Loku kwenta lendzawo yaseRichtersveld ibe yindzawo yasehlandzeni.
Phindze inemlandvo lomuhle, letjengiswa balimi baseNama, lebebadlisa timbuti tabo kulendzawo iminyaka lendlula kuminyaka lengu2000.
Tintfo temvelo netintfo takulena ndzawo tinhle takhulu futsi tihlukile kuletinye tindzawo. Ngalamanye emagama bantfu bangaphandle behlulekile kusebentisa iRichtersveld kutsi bente imali.

Indzawo Lehlukile eAfrica

©Shem Compion
Manje loku kusho kutsini kumuntfu lofuna kusebentisa lendzawo esikhatsini salamuhla? Nasibuka ekutfutfukeni kwekuphila kwebantfu, kunemigwaco lemincane nebantfu abekho banyenti. Ngemadolobha lamancane lapho khona utfola tintfo letikhanga tivakashi. Tintfo letiletsa imali tincane.
Kukhona kulima lokwentelwa kutsengisa lokwentiwako eceleni kwemfula wase Orange River, kepha intfo lehamba embili kulena ndzawo kugujwa kwelidayimane. Kepha ungavumeli mine ngikhulume kakhulu ngalendzaba. iRichtersveld kulula kuyitfola, akukho ndzima kutsi uye khona.
Kepha singakacubeki, iRichtersveld ngeke uyicondze kahle ungakatiniketi sikhatsi. Lena ndzawo ifana na anyanisi; inetigaba letinyenti, netitjalo letahlukene, bantfu bepolitiki kanye nebantfu bakulendzawo baphila kanye. Kepha kumcoka kusho kutsi, iRichtersveld iyincenye yeNamaqualand, ngeke ukhulume ngalenye ube ushiye lenye.

iNamaqualand

©David Fleminger
Njenge Richtersveld, iNamaqualnd yomile nayo ifana nelihlandze. Labanye babhali batsi kulena ndzawo kutfolakala umntfu munye kuli km ngalinye. Umgwaco lokahle wakhiwa kwekucala nga1960s. Emadolobha akhona manane, futsi acelenene. Kepha njengase Richtersveld, yindzawo lenhle yekuyivakashela futsi itfolakala kalula.
Kubantfu labanyenti, intfo labayimatanisa ne Namaqualand iDaisies. Loku kukhuluma ngebuhle baletimbali lokutfolakala umnyaka wonkhe. Leti timbali letikhona emnyaka wonkhe kufanele utibonele, lelidolobha lelihlala lilele, likhanga tivakashi ngesikhatsi setimbali.

Sikhatsi Lesikahle Sekuvakasha

iRichtersveld ilihlandze, loko kusho kutsi khona umtsetfo lokufanele uwulandzele. Sikhatsi sasehlobo (emkhatsini kwaOctober - kuya emkhatsini waFebruary) kuyashisa phindze komile, kushisa kute kufike ku50°. Sikhatsi satebusika, kungabandza kakhulu, kakhulu entsambama nasekuseni kakhulu.
Sikhatsi lesikahle sekuvakasha, sikhatsi setimbali nakutfwasa lihlobo (nakuphela July kuya emkhatsisini waSeptember). Simo sekushisa sikahle. Kungeta, lana nguleso sikhatsi lapho cishe tonkhe tihlahla tikhipha timbali khona. Loku kwenta lendzawo igcwale imibala lemihle.
Kufanele ukunake loku, kute siciniseko. Ngesikhatsi ngise Eksteenfontein, kwenta sibonelo, imvula yashaya lilanga lonkhe phindze kwakubandza nemoya loshayako losuka elwandle. Loku kwenta kutsi sivulele sikhala kubantfu bemabhayisikile labangu 5, nabo labeba balekela lelitulu.

Translated by Thandokuhle Motha