Ingadze yaseRichtersveld

Buhle Bekwahlukana

©Jacques Marais
Kwehlukana kwetintfo eRichtersveld nase Namaqualand kuhle kakhulu. Kepha lena yindzawo letfola imvula lengu150mm ngemunyaka, loku kuyenta ibelihlandze lendzawo. Futsi kuyashisa, ehlobo kushisa kuze kufike ku500. Kepha loku kwentiwa yini kutsi lena ndzawo ebenetimbali letihle kanjena? Kunekushintja kwesimo selitulu lokwenta lendzawo ibe lizulu lelincane. Intfo yekucala lekufanele siyibuke kubandza kwase Benguela current, legeleta ibheke enhla. iBenguela isuka endzaweni yaseAntarctic, lapho khona emanti lashisako ase Atlantic ahlangana khona nemanti labandzako ase Southern Ocean. Lokuhlangana kwenta lamantin lashisako aphole bese ashona phansi, loku kwenta kutsi kubandze kakhulu, nalamanti avundze kakhulu.

iBenguela Current

iBenguela current ifaka sandla kakhulu kwenta indzawo yalana ibe yinhle kakhulu. Lamanti lanomsoco asita kakhulu kutsi tinhlanti tibe nekudla, loku kuphindze kusite kuletinye tilwane letifaka ekhatsi tinyoni tasemantini. Emanti labandzako, labandza kufika ku 50 kunaletinye tindzawo, phindze loku kusita kunciphisa kusha kwemanti. Lomoya lobandzako loshayako losuka elwandle, loku kwenta sikhatsi selihlobo singashisi kakhulu nebusika bungabandzi kakhulu. Kepha ngoba lendzawo inetintsaba kakhulu, loku kwenta lomoya waselwandle ungangeni kahle ekhatsi kulendzawo yaseRichtersveld.
Phindze iBenguela current ngiyo leta nekhungu lecamuka elwandle. Lena nkhungu leyatiwa ngekutsi yiMalmokkies noma hurries. Kwenteka kakhulu nakutfwasa busika, lapho khona umoya ungagijimi kakhulu, lama Malmokkies ajwayele kwenteka loku kuphindze kwente lendzawo ivundze kakhulu.

iMalmokkies

©Roger DelaHarpe
kutsembeka kweMalmokkies kuphindze kusitwe kutsi imvula inetsa ngendlela lebhekekile. Hhayi njengakuletinye tindzawo letisehlandzeni, eNamaqualand akuhlali sikhatsi lesidze imvula ingakanetsi. Noma timvula titincane kepha itama kutsi ihlale ikhona, loku kwenta tihlahla tikhone kuphila. Sizatfu salemvula lehlale inetsa njalo asatiwa. Lesinye simo selitulu lesimcoka lesisita iNamaqualand, ngemoya lowatiwa ngekutsi yiBerg winds lophephuka ubheke eshona langa ngaso sonkhe sikhatsi sasebusika. Loku kwentiwa, kugcindzetelwa lokufakwa ngumoya lowomile. Lomoya ushaya ubheke indzaweni lephansi ngaselwandle, loku kuwenta wehle ngekushesha entsabeni. Loku kukhipha umoya loshisako, umoya lowomile loshayako endzaweni yaselwandle. Endzaweni yase Namaqualand naseRichtersveld, le Berg Winds yenta busika bushise, loku kwenta tihlahla netilwane tikhule.

Translated by Thandokuhle Motha