I-Richtersveld National Park

© Shem Compion

Isendaweni esePumalanga yeSewula Africa, igugubele emlanjeni olidaka we-Oranje River, lapho uthola khona i-Richtersveld National Park eyi-160,000ha. Yamenzezelwa ngonyaka ka-1991 okulandela isivumelwano nomphakathi wesitjhaba samaNama, intaba le ipha abantu ithuba lokobana babalekele yoke into esedorobheni.

I-Richtersveld Mountain Desert National Park ihlotjaniswa ne- /Ai/ i/Ais- esihlobo sayo esenarheni yangeNamibia – ngonyaka ka-2003 yaba yiphaga yokuthoma ewela emgceleni weNamibia... Kwabasivumelwano esenziwa nenarha yangaphandle le esarholela okutlanyweni kwe-/Ai/Ais-Richtersveld Transfrontier Park ekulu esele ikhona njenganje.

Translated by Busisiwe Skhosana

I-Richtersveld - I-Edeni Engakajwayeleki

The Richtersveld isepumalanga yeSewula Africa . Njeke ikude nayo yoke into, ihlukaniswe nayi-Antlatic Ocean esetjingalanga, kanye nerholombo i-Namib Desert esepumalanga nekuyindawo eyome khulu yeKalahari....more

Abantu bakade be-Richtersveld

Ubufakazi bokuthoma babantu egade bahlala e-Namaqualand kanye ne-Richtersveld bujanyelwe mathulusi wamatje atholwe khona ,afana namazembe wezandla kanye nemikhwa ezenziwe nge-pebble....more

Isikhathi Esihle Sokukweriyela e-Richtersveld Uyokubona Amathuthumbo

Njeke nasikhula ngokuzeleko, ithuthumba elidumileko letwasahloboo liphuma hlangana kwekuthomeni kwakaRhoboyi kanye naphakathi kwenyanga kaSewula....more

Ijografi yeRichtersveld

Nasikhuluma ngokwezepolotiki, itjhingalanga yeNamibia akusiyincenye yeRichtersveld, kodwana nasikhuluma ngobudlelwane bentjalo kanye nendalwa eziphilako kuyafana....more

Amatje we-Richtersveld

Irhwebo le-geology libudisi. Ukudlula lokho, i-Richtersveld kanye neNamaqualand zindawo ezisele zibe negoloji ede nebudisi, okurara umkhumbulo....more

Amamitjhinari Wakade we-Richtersveld

Ama-hottentots kanye nabathwa gade bangatjhejwa bakhambi bokufika be-Europe ngombana gade bababona njengabarhedeli abangazi uZimu kanye nezoni....more

Ingadi yeRichtersveld

Kodwana lesi sifunda esomileko esinezulu elinaqobemnyaka eliyi-150 mm, ekwenza bona indawo le ibe lerholomba.Kutjhisa khulu godu endaweni le, amazinga aphezulu womtjhiso avamise ukufika ku-50 degrees....more

Ama-Bastaards we-Richtersveld

Gade kuyindlela ematasatasa, kodwana ngemva kweminyaka eyi-200 abantu bokufikaba, bafuduka bafudukela eendaweni ezizombeleze i-Namaqualand....more

Ukutlhogonyelwa kwe-Richtersveld

Phezulu e-Richtersveld, i-Kuboes mission station gade idoswa ngu-Reverend Hein we- Rhenish Church. Rhenish Church. Rhenish Church. Rhenish Church....more

Abahlali be-Richtersveld

Ngonyaka ka-1957, inarha egade ibekelwe ama-coloured e-Richtersveld yafakwa imigcele ngokobana kufakwe ifentsi ekhamba enarheni yabahlalo kanye nemaplasini aseduze komlambo kanye netlhagwini....more

Ukutlanywa kweRichtersveld National Park kanye ne-Richtersveld National Park

Kubudisi ukubona ubuhle bayo, kodwana indawo engakavundi kangaka kungebanga lani kuthiwe ngeyamafa yephasi....more

Ukuhlola umlambo i-Orange River

Gade babososayentsi ama-ornithologists kanye nama- botanists’ egade arherhwe zintjalo ezimraro zesifundesi kanye ne-fauna yakhona engakajayeleki....more