Amamitjhinari Wakade we-Richtersveld

Isikhundla Sobumitjhinari

©Shem Compion

Ama-hottentots kanye nabathwa gade bangatjhejwa bakhambi bokufika be-Europe ngombana gade bababona njengabarhedeli abangazi uZimu kanye nezoni. Nanyana kunjalo, gade kungatjhiwo into efanako ngabantu bokufika abanengaba benarheni yange-Europe egade bahlala eKapa kade ngenkhathi zekholoni. U-Van Riebeeck ngokwakhe wayelelisa abasebenzi bakhe kobana abangeze bathandaza qobe lilanga, nanyana abangayi ekeregeni bayeleliswa bona baye endaweni ekhethelwe umncopho loyo, laba abangayiko gade azobalela kobana basele iwayini amalanga asithandathu.

Ngenkhathezo, ibubulweli gade lilandela ikerege l-Dutch Reformed Church lange-Holland,begodu uminista wokuthoma, u-Johan van Arkel, wafika eKapa ngonyaka ka-1665, ngemva kweminyaka elisumi  sele ibubulweli lithomile. Ama-Roman Catholics kanye nama-namaluthereni wejalimani gade bangakavunyelwa kobana bakerege ngitjho nama-Huguenots weFransi gade bebangawafuni kobana ekerege nabo.

Iinkolelo Zangokomoya

Eminyakeni eyalandela lapho, abamancani khulu ama-khoikhoi  nanyana abathwa abatjhugulukela ekubeni basindiswa. Kodwana lokho akutjho bona abahlali benarha leyo gade banganakolelo. Kodwana gade banganakareko kobana kuzokwenzakalani ngemimoya yabo ngemva kokobana babhubhe. Konokwenza njalo, iinkolelo zemimoya gade zihlelwe ngokuya kwezinto abazibonako, ezifana nokutlhogakala kwezulu, ukupholisa abagulako, ukuvunda kwentjalo zabo, ipilo yefuyo yabo kanye nendaba zokobana baphila njani qobe lilanga.


Abathwa ukwenza isibonelo, gade bakholelwa ebazimini abahlukahlukeneko ekubalwa hlangana u-/Kaggen egade bambeke phezulu. Ama-khoikhoi, encenyeni yabo, gade balotjha u- Tsui//Goab egade anguzimabo omkhulu ogade abavikela emimoyeni emimbi evela ku-Guanab. Eencemeni ezimbilezi, abezimu (imimoya yenhlobo zabo ezibhubhileko) gade yenza bona barhone ukuthintana nabantu abafileko ababezimu babo (egade bathi nabatlhadlhulako bathi incenye yabo ibabantu kuthi incenye izinlwane). Iminyanya yama-Shama  kuzizangoma zabo,igido abalenza nabasemoyeni kanye nenhlanhla zesintu gade kuzinkolelo zabo.

Ukuthembeka

Abantu be-Europe abamamitjhinari bokuthoma ebaya e-Namaqualand lenziwa ngumsindisi u-Albrecht ngonyaka ka-1805. Lada ngonyaka loyo, yena nabanakwabo batlama imitjhinari hlangana kwe-Great Namaqua kanye ne-Warmbad (esele ibizwa ngokobana yi-Namibia namhlanje) barhelejwa ngu- J. Seidenfaden. Ngonyaka ka-1811, nanyana kunjalo u-Abraham wabulawa bulwelwe besifuba/-TB, imitjhini yaqothwa yikosi ekhabe isigabisa ikosi u-Jager Afrikaner. Abathembekileko babaleka batjhinga etjingalanga ye-Namaqualand, emgceleni wetjingalanga yendawo esele yaziwa kobana yi-Bushmanland kwanjesi. Lapha, bavula imitjhini etja e-pella (eduze kwendawo esele ibizwa bona yi-Pofadder).

I-LMS kanye nabanye abakerega eLuthere ‘Lutherans’ baregela phambili bakhamba i- Namaqualand yoke. Ngonyaka ka-1813, u- Rev. John Campbell wabizwa e-Pella, kanye neMtjhinari yeJalimani, u-Christopher Sass,bavula imtjhinari e-Silwerfontein. Ngonyaka ka-1815 u-Rev J.H. Schmelen watlama imitjhini ye-Bethanien enarheni yenge-Namibia. Ngonyaka ka-1816, u-Rev Barnabas Shaw wamenywa kobana avule imitjhini ye-Wesleyan e-Leliefontein, eplasini egade liphiwe abantu bendabuko baphiwe ngu-Governor Ryk.

Tulbagh phakathi kweminyaka yabo-1700s.Lokhu kwenziwa yikosi u-Chief Haaimaap,owaziwa ngo-Jantje Wildschut (Johnny Wildshot). Ngonyaka ka-1818 u-Rev. Schlemen waya e-Kookfontein eyaziwa (ngokobana yi-Kokfontein nanyana i-Besondermied) eyatlanywa njengestetjhini semitjhini lapho, ekuyithiya bona yi-Steinkopf ukuhlonipha i-mentor kanye notitjhere wabo ose-London. Watlama nemitjhini e-Kommagas.

Isiphetho se-Pella

Msinya, i-Rhenish Mission Society yathola umthetho ngonyaka ka-1830, yomhloli wayo u-Dr E Richter, owakweriyela i- ye-Namaqualand ukuyokuhlola isifunda esingaphandle. Istetjhini semitjhini satlanywa e-Kuboes phakathi kweminyaka yabo-1800s e-‘sub-station’ semtjhini ye-Steinkopf. Istjhaba se-Kuboes besiyihlanganisela yama-Nama kanye nama-Bastaards, begodu soke isifunda gade saziwa ngebizo le-Richtersveld, ukuhlonipha ukuvakatjha kwakadorhodere. Ngonyakaka-1852,ikerege le- Rhenish Church (elibuya edamini i-Rhenish Church ) elatlanywa e-Concordia mission, eduze kwe-Springbok.

Translated by Busisiwe Skhosana