Baanamisa-Tumelo ba Go Sale Gale kwa Richtersveld

Boemo jwa Boanamisa-Tumelo

©Shem Compion
Ba ba bitswang ‘Hottentots’ le Bushmen ba ne ba kgaphetswe thoko jaaka baheitene ba ba senang Modimo le baleufi ba ba ka se fetogeng ke BaYuropa ba ba satswang go goroga. Fela, seno se ka buiwa gape ka ga BaYuropa ba ba dutseng kwa Kapa ka malatsi a go sale gale a koloni. Van Riebeeck ka boyena o kgalemetse badirammogo ka ene gore bao ba “sa tseneleng thapelo ya tsatsi le tsatsi...ba diragatsa bodumedi jwa bona ka bobotlana...ba a kgalengwa go tloga jaanong gore ba thologele kwa lefelong le le kgethetsweng tiro eo,.. bao ba salelang morago ba tla latlhegelwa ke dielô tsa mofeine tsa malatsi ale marataro....”
Mo malatsing ao, Setlamo se ne se latela Protestant Dutch Reformed Church ya Holland, mme moruti wa ntlha, Johan van Arkel, o gorogile kwa Kapa ka 1665, dingwaga di feta 10 morago ga tlhomo ya lefelo-bodulo la ntlha. Roman Catholics le German Lutherans ba ne ba sa letlelelwa go dira, mme le French Huguenots bao ba tshwanang ka dikakanyo ba ne kwa tshimologong ba kganeditswe mo thapelong ya bona.

Ditumelo tsa Semowa

Mo dingwagasomeng tse di latetseng, ke fela baKhoiKhoi le Bushmen ba le mmalwa ba ba fetogetseng go tumelo ya Sekeresete. Fela seno ga se reye gore batho ba selegae ba ne ba sena tumelo. Ba ne fela ba sena sepe le se se diragelelang mewa ya bona morago ga loso. Mo boemong jwa seo, ditumelo tsa semowa di ne di rulagantswe goya ka dilo tse di bonwang, jaaka tlhokô ya pula, phekolo ya malwetse, kumisô ya dijalo, go ata ga diphologolo le mabaka a itshediso ya tsatsi le tsatsi.
Bushmen, ka sekai, ba ne ba dumela mo palong e e rileng ya ‘medimo’ mme Motlhodi/Kaggen e ne ele modimo yo motona. BaKhoiKhoi, mo lobakeng lwa bona, ba ne ba obamela Tsui//Goab, Modimo o motona, yo o neng a emisiwa kgatlhanong le Guanab, modimo wa bobe. Go ditlhopha ka bobedi, badimo (mewa ya masika a a tlhokafetseng) ba ne ba tlamela kgolagano magareng ga batshedi le medimo (e gantsi e neng e tshwantshiswa jaaka halofo-motho le halofo-phologolo). Meetlo ya shamanistic, metanso le dimela tse di bakang diponô e ne ele dilo tse di tlhagelelang ka metlha mo medirong ya bona ya semowa.

Badumedi

Loeto lwa ntlha lwa boanamisa-tumelo go kgabaganya Namaqualand ka jalo lo ne lwa dirwa ke Christian Albrecht ka 1805. Moragonyana mo ngwageng oo, e ne mmogo le morwarraagwe eleng Abraham ba tlhomile bothibelelo mo gare ga Namaqua e Kgolo kwa Warmbad (e e kwa Namibia ya gompieno), ba thusiwa ke J. Seidenfaden.
Fela ka 1811, Abraham o ne a tlhokafala ka ntlha ya bolwetse jwa mafatlha, mme bothibelelo bo ne ba kobiwa ke kgosi e e makgakga Jager Afrikaner. Badumedi ba ne ba tshabela kwa borwa go tsena kwa ntlheng e e kwa botlhaba jwa Namaqualand, mo molelwaneng wa bophirima wa se se itsagaleng gompieno jaaka Bushmanland. Fano, ba ne ka maikaelelo ba bula bothibelelo jo bongwe kwa Pella (gaufi le motse wa segompieno wa Pofadder).
LMS le ‘MaLutere’ ba bangwe ba tsweletse go dira diphitlhelelo go ralala Namaqualand. Ka 1813, Rev. John Campbell o ne a goroga kwa Pella, mme moanamisa-tumelo wa Mojeremane, Christopher Sass, o ne a bula bothibelelo kwa Silwerfontein. Ka 1815 Rev. J. H. Schmelen o tlhomile bothibelelo jwa Bethanien kwa Namibia. Ka 1816, Rev. Barnabas Shaw o ne a laletswa go tlhoma bothibelelo jwa Wesele kwa Liliefontein, mo polaseng e e neng e filwe batho ba selegae ke Molaodi Ryk Tulbagh ka bogare jwa dingwaga tsa bo-1700.
Seno se dirilwe ka topo ya Kgosi Haaimaap, yo gape a itsagaleng jaaka Jantje Wildschut (Johnny Wildshot). Ka 1818, Rev. Schlemen o bololotse kwa Kookfontein (e e itsagaleng gape jaaka Kookfontein kgotsa Besondermied) mme a tlhoma bothibelelo jwa boanamisa-tumelo koo, mme a bo thaya leina la Steinkopf mo tlotlomatsong ya mofatlhosi le moruti wa gagwe wa kwa London. O tlhomile gape bothibelelo kwa Kommagas.

Bokhutlo jwa Pella

©Shem Compion
Ka pelenyana, Rhenish Mission Society e ne le yona ya tsena mo temeng eno mme, ka 1830, mongwe wa batlhatlhobi ba yona, Dr E Richter, o ne a etela bokone-bophirima jo bo kgakala jwa Namaqualand go tlhatlhoba kgaolo eno e e kgakala. Bothibelelo jwa boanamisa-tumelo bo ne jwa tlhongwa kwa Kuboes mo bogareng jwa dingwaga tsa bo-1800 jaaka botswa-bothibelelo jwa bothibelelo jwa Steinkopf. Setšhaba sa kwa Kuboes e ne ele motswako wa baNama le Bastaards, mme kgaolo yotlhe e ne ya bitswa Richtersveld mo tlotlomatsong ketelo ya ngaka e e molemo. Ka 1852, Rhenish Church (bokao jo bo tswang go Noka ya Rhine) le yona e ne ya tlhoma bothibelelo jwa Concordia, gautshwane le Springbok.

Translated by Nchema Rapoo