Abantu Bakade be-Richtersveld

Ubufakazi Bokuthoma

©Shem Compion

Ubufakazi bokuthoma babantu egade bahlala e-Namaqualand kanye ne-Richtersveld bujanyelwe mathulusi wamatje atholwe khona, afana namazembe wezandla kanye nemikhwa ezenziwe nge-pebble. Iinsetjenziswa zakadezi zihlotjaniswa nemihlobo eyahlukeneko ebizwa bona ma-Homo species, efana ne-Homo habilis, Homo erectus kanye ne-archaic Homo sapiens eziphile eminyakeni ehlangana kweyi-2.5 million kanye ne-200 000 eyadlulako.

Kuze kufike nje nanyana kunjalo, akekho amafosili  akhe atholwa encenyeni le yephasi. Iminyaka ye-Middle Stone Age kuthiwa ihluka hlangana kweminyaka eyi-200 000 kanye ne-35 000 eyadlulako. Iskhathesi sitjhwaya litjhuguluko ekusukeni emathulusini enziwe ngamatje, ithekhunoloji yesimanjemanje ekhabe ikhamba lapha iincetjhana zamatje gade zibethwa phakathi elitjeni elikhulu ukwenza amatje wokukira, abotjhefana nanyana iimpete zamathulusi. Iimbonelo ezinengi zamathulusi enziwe ngamatje amancani la zitholakala e-Namaqualand lapha kunendawo ze-archaeology e-Richtersveld ezimumethe iinsalela ezinengi zamatje azincetjhana okutlhadlhula bona gade kuyi-factory yokwenza amathulusi la. I-West Coast National Park, eseduze kwe-Langebaan imumethe imitlhala eminengi eyifosili eyenziwa ngelinye labezimu bethu bama-Homo sapiens ekhabe akhona ngaleso skhathi.

Iindawo Ezazihlala abantu Kade e-Richtersveld

©Shem Compion

Iskhathi se-Stone Age sala sikhambelana nokufika kwe-Homo sapiens sapiens afana nami nawe isakhiwo sayo somzimba. Amathulusi ahlotjaniswa neskhatesi aya ngokobana gade asetjenziselwani. Kubalwa hlangana nawo abotjhefana,amabhoro, kanye nempete, ezinengi zazo gade zinamathele eengodweni kwenziwe ngazo imikhwa nanyana imikhonto. Amatje kanye namazinyo wendlovu gade nazo zisetjenziselwa ukwenza abotjhefana, iinalidi kanye namahugu wemfesi.

Iindawo ezimbalwa ze-archaeology e-Richtersveld (kusukela eminyakeni eyi-3000 eyadlulako) zitjengisa ubufakazi bethekhunoloji. Obunye ubufakazi bokobana gade kuhlala abantu butholakala emathenjeni wenlwane, emaziko anzima lapha gade kubaswa khona imililo kanye nemazaleni (lapha gade kulahlelwa khona inzibi) zilahlwa babantu ezitholakala etlhagwini. Njeke ngokuya ngobufakazi be-archaeology, abazumi egade bafuduka khulu kanye nababuthelelaba gade bahlala e-Namaqualand kanye ne-Richtersveld iminyaka edlula eyi-200 000. Kade kungasi yipilo elula.

Amanzi gade atlhogeka (kunobufakazi bamaqephe wamaqanda wetje egade asetjenziselwa kobana kubekwe ngawo amanzi) begodu gade kuhlala kunengozi yokobana bangazuma iinlwane baziqede. Kodwana, kubonakala Inga abantu gade bazwisisa kobana ukobana baphile kuya ngokobana basebenzisane nemvelo ngendlela engiyo. 

Translated by Busisiwe Skhosana