Leungo la Thapo

© Louise Brodie

Leungo la thapo le emetse mefuta e e farologaneng ya maungo a a nang le thapo mo bogareng, jaaka diperekisi, di-nectarine, meretologa, lychee, mango, coconut le meretlwa ga mmogo le dinawa tsa kofi, motlhware, almonds, tsarô le pistachios. 

Go sa tshwane le maungo a pome, jaaka diapole le dipiere tse di nang le "legare" le le tletseng ka dipeo, thapo e e mo leungong la thapo ga se peo mme fela ke boalô-tshireletso jo bo dikaganyeditseng peo. Bontsi jwa maungo a thapo a na le thapo e kgolo, fela ale mmalwa, jaaka raspberry, a na le mokoa wa dithapo tse nnye.

Translated by Nchema Rapoo

Tlhagiso ya Apolekosi

Tlholego e e nepagetseng ya apolekosi ga e a totobala, fela leungo go akanngwa fa le tlholegile kwa bokone le bophirima jwa China, Asia Boga...more

Tlhagiso ya Nectarine

Bontsi jwa dijadi tse di jalwang gompieno le tsona di tseiwa gotswa go mefuta e tlholego ya yona e golaganngwang le Borwa jwa China....more

Tlhagiso ya Leungo la Perekisi

Mo go tseneletseng mo ebileng masole a neng a tshola dithunya tsa diperekisi fa ba eteletse pele dikgositona, tse di neng di bolola magareng...more

Tlhagiso ya Moretologa

Tlholego ya meretologa e ka latediswa goya ka metlhala ele mebedi; moretologa wa setlwaedi wa Yuropa, o o tlholegileng gaufi le lewatle le l...more

Tlhagiso ya Leungo la Thapo

Le gale, Afrika Borwa e iponetse tumô ka ntlha ya boleng jo bo tswileng diatla jwa maungo a yona, a ka go sa makatseng a batliwang thata, s...more