Iinthelo Ezibizwa bona ma-Stone Fruit

© Louise Brodie

Iinthelo ze-stone fruit zijamele iinthelo ezimihlobohlobo ezinendumba ngaphakathi, ezifana namaperegisi, amapremu, ama-lychees, umengo, ama-abhelikosi, ama-cherry kanye nama-bhontjisi wekhofi, ama-almond kanye nama-pistachios.

Ngokungafani njengethelo eziyi-pome, ezifana nama-abhula kanye namapireyiri ngaphakathi ezizele imbewu, iimbumbula zenthelo zomhlobo we-stone fruit, azisiyimbewu kodwana ziyiqephe elivikela imbewu.Iinthelo ezinengi eziwela ngaphasi kwalezo ezibizwa bona ma-stone fruit zinembumbula ekulu kodwana ezimbalwa ezifana nama-raspberries, zinembumbula encani.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Umkhiqizo we Abhulikosi

Akwaziwa kuhle hle kobana avelaphi,kodwana isthelwesi kudlunjanwa kobana sibuya epumalanga netjingalanga ye-China, Central Asia, Japan, kany...more

Ukukhiqizwa kwama-Nectarine

Imvelaphi yama-nectarine ayaziwa, kodwana kudlunjanwa kobana avele eminyakeni eyi-4 000 eyadlulako enarheni ye-China,ngesikhathi lapha kwath...more

Ukukhiqizwa Kwesthelo Samaperegisi

Ibizo le-botany lamaperegisi yi-Prunuspersica, elitlhadlhula bona kwanje elisuka ku-Persia okutjho bona ukuthulwa kwe-Persia okukuthula kwam...more

Ukukhiqizwa kwamaPremu

Imvelaphi yamapremu umkhondwayo ungalandelelwa entweni ezimbili; ipremu le-EuropeMiddle East, Russia, the Far East and Asia....more

Ukukhiqizwa kwe-Abhilikosi

ISewula Africa yinarha ekhamba phambili ngokukhiqiza umkhiqizo we-abhilikosi e-Africa yoke kodwana iletha umkhiqizo oyi-16% kwaphela e-South...more