Sitselo Selitje

© Louise Brodie

Sitselo selitje simelela tinhlobo tetitselo letiningi letehlukene letinematje emkhatsini, kufana nemampentjisi, emanectarine, emaplum, emalychees, mangoza, emacoconuts, kanye nemacherries kanjalo nemabhontjisi elikhofi, ema olives, ialmond, emadates kanye ne pistachios.

Akufani netitselo temapome, kufana nemahhabhula kanye nemapear lana “lokusemkhatsini” lokugcwele tinhlavu, lomkhatsi losetjeni lelisesitselweni akusiyo inhlavu kepha sigaba lesivikela lokukhona kuletinhlavu. Lining letitselo letinematje tinelitje lelikhulu, kepha letimbalwa, kufana nemagungumence, lanematje lamancane lamaningi.

Translated by Phindile Malotana

Kukhicitwa kwema Apricot

Imvelaphi yeliciniso yema apricots ayicaci kahle, kepha lesitselo kucatjangwa kutsi siyimvelaphi yase nyakatfo nase nshona yase China, eCent...more

Umkhicito wema Nectarine

Imvelaphi yema nectarine ayatiwa, kepha kucatjangwa kutsi akhule ngetulu kweminyaka letinkhulungwane letine eChina, ngesikhatsi ekunakweni k...more

Umkhicito we Sitselo Semampentjisi

Kutsenjwa kutsi ahlanyelwa ngase Yangzi River, lapho khona tindumbu temampentjisi tatfolwa khona nakubukwa tinsuku kusuka ku 6 000....more

Umkhicito wema Plum

Lama plum ase Europe amise kwendingilizi, lelapho emaplum ase Japan ayindingilizi kanye nemcijo ngasentasi....more

Umkhicito weSitselo Selitje

Nomakunjalo, iSA seyitfole kwatiwa ngetitselo tayo letisezingeni, lekuyintfo levakalako ngekufunwa kakhulu, ikakhulu eEurope nase United Kin...more