Seenywa sa Leswika

© Louise Brodie

Seenywa sa leswika se emela mehuta ya go fapafapana yeo e na lego leswika ka gare, gore go ba le go ka dirwa ka gare, go swana le diperekisi, dinektharine, diporeima, lychees, dimenko, coconuts, ditšheri gammogo le dinawa tša kofi, olives almonds, dates le pistachios. 

Go fapana le dienywa tša pome, go swana le diapole le dipiere tšeo di tletšego ka dipeu, dithoro ka gare maswika ga se peu, eupša ke llaga ya tšhireletšo kgauswi le peu. Bontši bja dienywa tša maswika di na le leswika le le golo, eupša tše mmalwa, go swana le raspberries, e na le maswika a mantši a mannyane.

Translated by Lebogang Sewela

Tšweletšo ya Apolekose

Setlhogo sa go nepa sa diapolekose ga se hwetšagale gabonolo, eupša go naganwa gore seenywa se se tšwa go Leboa la Bodikela bja China, Ce...more

Tšweletšo ya Nektharine

Setlogo sa nectarine ga se tsebege, eupša go naganwa gore e ile ya hlabollwa go feta mengwaga ye 4 000 ye e fetilego kua China, roundabout ...more

Tšweletšo ya Seenywa sa Dipekekisi

Diperekisi tšwa go Leboa-Bodikela kua China. Go dumelwa gore di ile tša lengwa go paba le noka ya Yanzi, moo maswika a diperekiši tša fo...more

Tšweletšo ya Poreima

Setlogo sa diporeima se ka bonwa gabedi poreima ya go tlwaelega ya Yuropa, yeo e hlolegilego go Bathobaso le lewatle la caspian, le poreima ...more

Tšweletšo ya Seenywa sa Leswika

Afrika Borwa ke motšweletši wo mogolo wa seenywa sa leswika ka mo Afrika, eupša e tšea fela fela 16% ya tšweletšo mo Borwa bja Afrika,...more