Umkhicito weSitselo Selitje

Tigodzi teMikhicito

©Louise Brodie

iNingizimu Afrika nguyona iyinkhulu ngemkhicito wetitselo tematje eAfrika kepha kubalela lokungaba ngu 16% wemkhicito endzaweni lese Ningizimu, bese lokungu 1% kuphela kwemkhicito wemhlabawonkhe. Nomakunjalo, iSA seyitfole kwatiwa ngetitselo tayo letisezingeni, lekuyintfo levakalako ngekufunwa kakhulu, ikakhulu eEurope nase United Kingdom.

Titselo letinematje tidlala indzima lebalulekile kumlandvo wakulelive, ngekumelela sitselo sekuccala kutsi sihanjiswe; ngenyanga yaBhimbidvwane wemnyaka wa 1882 ngesikhatsi emakasi lalishumi nakune emampentjisi amikiswa eEngland ngemkhumbi.

Ngekubhalwa Sivuno Sekucala Salokusha, lokungaphansi kwa 5& kwesitselo kwalimala nakufika endzaweni lebekuya kiyo emaviki lambalwa muva. Loku kukhombisa kutsi kwakuyilungele iSA kutsi iphumelele ngekuhambisa sitselo kulamanye emave. Lamampentjisi atsengiswa kumakethe yeNgadze eLondon ngelinani lelachubekisa lobekugadziwe.

Sitselo selitje sinetidzingo letehlukahlukene kushiyane ngesitselo lesitsite kanye nenhlanyelo tesitselo. Loku kuchaza kutsi tidzinga sikhatsi lesehlisiwe sesimo sekubandza ngaphambi kwekutsi siphume timbale. Lesitselo sakhiwa kuletifundza toyimfica eNingizimu Afrika, kepha umkhicito uvama kubase Western Cape, lapho khona lesimo selitulu sitsandzelwa umkhicito wesitselo selitje.

Umkhicito ubekwe emampentjisini, kuma apricots, emanectarine, emaplum lanemathani ltinkhulungwane letimakhulu lamatsatfu nemashumi lasihlanu aletititselo letikhokhwe njalo ngemnyaka. Emampentjisi kanye nemanectarine, ngebungiwo, amelele lokungetulu kwehhafu yaloku. Sisindvo lesincane sema cherries siyakhokhwa nesisindvo sema lychees lakhula ngekuma ngetulu kwaleminyaka lembalwa leyengcile.

Imakethe

Lokungaba ngu 20% kwesitselo selitje eNingizimu Afrika kuyahanjiswa, kube loko lokusele kudliwa endzaweni. Lesigaba sesitselo selitje eNingizimu Afrika sibekiselwa kutigidzi tema Randi Lamabili, lokusho kutsi kumbe 70% uyakhicitwa ngentsengo yesitselo senyama lensha.

Sitselo selitje asisiso nje lesibalulekile ngekungetetela kumnotfo wasendzaweni kepha phindze nemngeteteli lomkhulu wekwakha imisebenti etindzaweni letisemakhaya, kucasha cishe tisebenti letitinkhulungwane letimashumi lamabili nakune kumbe nemindeni leyondliwako lehambela kutinkhulungwane letimashumi layimfica nesihlanu.

Translated by Phindile Malotana