Molao wa Boitshwaro wa Profinsi

Molao wa boitshwaro o hlaloswa ho Heraldry Act No. 18 yaa 1962 ya Afrika Borwa, jwalo ka projeke efe kapa efe kapa setshwantsho kemelong ya tlhahiso ya pepeso ya mmala o setshireletsong ka tumellano le baetapele le molao wa Heraldy, ka korone kapa kantle ho korone, helemete, katiba, mentlele, batshehetsi, lepetjo le di kgabisa.

Karolo e Phethwang ya Molao wa Boitshwaro

Diprofinsi ka borobong ba tsona Afrika Borwa di nale molao wa boitshwaro o emelang sebaka se itseng le hoba tiiso molao ya profinsi eo. Molao wa boitshwaro ke o phahameng o bonahalang o bontshang profinsi. Matla a feletseng neuwe tokomane e nngwe le e nngwe ka maikemisetso a tiiso e kgolo ho yona. SouthAfrica.co.za e fana ka tlhaloso ya molao wa boitsharo wa diprofinsi le tlhaloso ya seo letshwao le se emelang, ka dipuo tsohle tse leshome le motso o mong tsa molao tsa Afrika Borwa.

Tshebediso ya Moalo wa Boitshwaro

Ha hona lediboho le ka hulelwang ho pota molao wa boitshwro kapa ya fetohela moleng o motenya. Molao wa boitshwaro o keke wa potoloha, sekamela kapa ho sothwa. Molao wa boitshwaro o keke wa tshelela kapa wa tswakwa le sepheo se seng. Molao wa motheo o phahameng o lokela ka dinako tsohle ho pepeswa e le kasehlohong.

Translated by Sebongile Sonopo

Molao wa Boitshwaro wa Porofinsi ya Kapa Bochabela

Seaparo se secha sa dihlomo bakeng sa Puso ya Kapa Bochabela se ile sa fuwa tumello ka la 25 Hlakubele 1996. Matsoho a qala ka botlaseng bo botala le motswako, TSELA YA TSHEBELETSO KA MOKGWA WA KOPANO NTSHETSOPELENG....more

Molao wa Boitshwaro Porofinsi Foreisitata

Dikano tsa Foreisitata di ile tsa fumanwa ka molao ka la 7 Mphalane 1999. E na le setsi sa mebala e mengata ya botala, bosootho le beiji e bontshang lefatshe la Foreisitata. Lepetjo la teng ke KATLEHO KA KOPANO...more

Letshwao la Mmuso wa Porofinsi ya Gauteng

Motheo wa Letshwao ke kgokahanyo tse pedi tsa dikgauta tse kentseng lepetjo la profinsi – KOPANO KA HO FAPANA....more

Molao wa Boitshwaro wa Porofinsi ya KwaZulu-Natal

Puso ya KwaZulu-Natal e emetse ho fihlela ka 2004 pele e dumellwa seaparong se secha sa dibetsa. Nakong yadlilemo tse leshome kamora dikgetho, KwaZulu-Natal e sebedisitse matsoho a tswang ho Natal le...more

Molao wa Boitshwaro wa Porofinsi ya Limpopo

Motheo wa Limpopo seaparo moo botsho le o botala ka lepetjo lereng – KGOTSO KOPANO LE TSWELOPELE, e ngotsweng moqolong o mosweu....more

Molao wa Boitshwara wa Mpumalanga

Molao wa leboyho wa Mpumalanga o nale motheo o motala ka lepejo la Selatini – OMNIA LABOUR VINCIT – e ho hlalosang “Mosebetsi o hlola tsohla”....more

Molao wa Boitshwaro wa Porofinsi ya Bokone Bophirima

Sechaba sa Bokone Bophirimela se na le setsi sa botala se nang le lepetjo - KAGISO LE TSWELELOPELE - e bolelang khotso le katleho....more

Molao wa Boitshwaro wa Porofinsi ya Kapa Leboya

Polelo ena e ngotswe karolong e ka leboya Kapa Leboya, e ileng ya fanwa ka la 25 Phato 1997. Setsi sa yona se na le mebala e mengata e sootho mme e na le phello ya 3D, e emelang dithota tse omeletseng le tse majwe tsa Northern Cape....more

Molao wa Boitshwro wa Porofinsi ya Western Cape

Botlaase bo bolou bo emetse Table Mountain, tlhaho e hlahelletse ya Western Cape. Ka mose ho nale mnasiba a mpshe a kwalletse lepetjo – SPES BONA e leng ho bolelang “tshepo e ntle” masiba a mpshe a emetse...more