Umkhonto we Sive weTifundza

Umkhonto we Sive uchazwa ngekutsi, ku Heraldry Act No. 18 wa 1962 wase Ningizimu Africa, njengentfo noma inombolo lekhonjiswa ngulokukumele lokukhonjwa ngemibala ehawini ngekuvumelana nemihambo kanye nemigomo ye Heraldry, nge noma ngaphandle kwemchele, sigcoko lesicinile, ingcongwane, sigadla lesivala lokunye, basekeli, sisho noma lokunye kwekuhlobisa.

Indzima yalo Mkhonto we Sive

Ngayinye yaletifundza tase Ningizimu Afrika tine Mkhonto we Sive wato lomelele leso naleso sigodzi futsi usigcizelelo lesatiwako saleso sifundza. Umkhonto we Sive we Sifundza nguyona intfo lephakeme lebonakalako ye Sifundza. Imvumo lengiyo iyaniketwa kulowo nalowo mbhalo ngendlela yekuvumelana Lokukhulu kuwo. iSouthAfrica.co.za inika inchazelo yeMkhonto we Sive wangasinye sifundza kanye nekusho kabanti ngekutsi ngamunye umeleni, kutotonkhe letilwimi letilishumi nakunye tase Ningizimu Afrika.

Kusetjentiswa kwe Mkhonto we Sive

Kute emalayini langadvwetjwa kulo Mkhonto we Sive, noma lushintjo kulamalayini lacinile. Lo Mkhonto we Sive ungeke sowugegeletiswe, ugwenjiswe noma uguculwe. Lo Mkhonto we Sive ungeke sowecele noma ungetwe ngaletinye tintfo. Lokubekwa etulu kwe Mkhonto we Sive kumele ngasosonkhe sikhatsi kuboniswe kuchakata kakhulu.

Translated by Phindile Malotana

Umkhonto we Sive weSifundza sase Eastern Cape

Umkhonto weSive lomusha we Sifundza sase Eastern Cape wetfulwa ngenyanga yeNdlovu natimashumi lamabili nesihlanu, ngemnyaka wa 1996....more

Umkhonto we Sive wase Free State

Lelihawu linelibala lelilluhlata, lomtfubi naloluhlata sasibhakabhaka. Lelibala leliluhlata limele indzawolenetjani, lesibhakabhaka lesiluhlata sasibhakabhaka bese lelibala lelimtfubi lelitje lesihlaba lekwakhiwa kwe Free State. Emkhatsini/enkhabeni yekum...more

iMbeje yeSifundza sa Hulumende wase Goli

Lokukhonjiswako kulelihawu libala leliligolide lelipiki lelichaza kucala kwekugutjwa kweligolide kulesifundza phindze kuhlanganise kuleligama lalesifundza....more

Umkhonto we Sive sase KwaZulu-Natali

Ngesikhatsi selukhetfo lweminyaka lalishumi, iKwaZulu-Nataku yasebentisa lomkhonto eNatali na KwaZuulu, wawubekwe mahlangotsi womabili....more

Umkhonto weSive wase Limpopo

Lelihawu linemabala lamtfubi lagegetelwe ngulokumahlahlana ngetulu kanye nalokuyindingilizi leluhlata lesihlahla ngekhatsi. Lolokusetulu ngasekugcineni kwalelihawu kuluhlata....more

Umkhonto we Sive wase Mpumalanga

Umkhonto we Sive wase Mpumalanga unesisekelo lesiluhlata nesi lesibhalwe nge Latin – OMNIA LABOR VINCIT – ngulokubhalwe kuwo, lekuchaza kutsi, "Umsebenti uncoba konkhe". Ngetulu kwalesisekelo lihawu lelikhombisa imbali yase Barberton....more

Umkhonto we Sive we Sifundza sase North West

Lona uMkhonto we Sive ngiwo kuphela kunatotonkhe leletinye tifundza tala Ningizimu Afrika lowakheke ngesitayela kulemibala nangendlela leyakha ifulegi yesive, lokwafika kwaba yintfo lesetjentiswako ngelisuku lwemashumi lamabili nesikhombisa ngemnyaka wa 1...more

Umkhonto we Sive wase Northern Cape

Sa lla !aĩsi ‘uĩsi – “Siyahamba Mphilo Lenhle” sisho sase Northern Cape, lesichazeka kusuka kululwimi lwe San. Lesisisho sibhaleke esisekelweni se Mkhonto we Sive wase Northern Cape, lebawutfola natimashumi lamabili nesihlanu kunyanga yeNgci ngemnyaka wa...more

Umkhonto weSive weSifundza sase Western Cape

Lon Mkhonto weSive wakhiwa ngu Fred Brownell, ngemuva kwelucwalingo lalwenta ngebunono kanye nekuchumana nalabamele wonkhe emaphati epolitiki lebekamelelwe kulephalamende yesifundza....more