Ingubo Yenkhali Yeenfunda

Ingubo yenkhali iyatlhadlhulwa, emthethweni i-the Heraldry Act No. 18 wangonyaka ka-1962 yeSewula Africa, njengesibumbeko esiliphawu esitjengiswe ngemibala ekhandeni elikhambelana nemithetho we-Heraldry, inomqhele nanyana inganawo, ingwani, ibheji, iinsekeli, isiqubulo kanye eminye imirhabiso.

Indima Edlalwa Yingubo Yenkhali

Isifunda ngasinye emfundeni ezilithoba zeSewula Africa, linengubo yenkhali laso ejamele isifundeso ngokomthetho. Ingubo yenlhali yesifunda siliphawu elikhulu elibonakalako lesifunda. Yoke imitlolo etlolwe yafakwa iphawu lengubo yenkhali eqakathekileko le iyahlonitjhwa. I-SouthAfrica.co.za Itjengisa ngengubo yenkhali yesifunda esinye nesinye beyiyatlhadlhula bona amaphawu la atjho ukuthini nanyana ajameleni, ngamalimu woke alisumu nanye asemthethweni weSewula Africa.

Imithetho Yokusebenzisa Ingubo Yenkhali

Ungadwebi imigcele izombeleze ingubo yenkhali le, nanyana utjhugulule amalayini wayo abemakhudlwana. Ungatjhugululi ingubo yenkhali uyiqalise encenye, uyitjhigamise nanyana uyone. Ingubo yenkhali akukafaneli bona ihlanganiswe nezinye izinto nanyana idlulele kizo. Ingubo yenkhali esebujameni obuphezulu kufanele bona ihlale ibekwe phezulu nanyana ikhombise bona iphezulu kunezinye.Translated by Busisiwe Skhosana

Ingubo Yenkhali Yesifunda se-Eastern

Ngaphasi kwelanga kuneskhumba sengwe mabalanga, ekuliphawu lamandla, ipumelelo kanye namasiko wesifundesi. Ingwe mabala ibonwa njengesilwane esiqinileko, eSewula Africa yoke begodu ibonwa njengephawu lamandla....more

Iphawu Lengubo Yenkhali Lesifunda se-Free State

I-Coat of Arms yesifunda se-Free State yabekwa ngokomthetho ngezi-7 zakaMrhayili ngonyaka ka-1999....more

Ilogo Yesifunda Sakarhulumende weRhawudeni

Ngaphasi kwelogo kunemiqoqo ehlangeneko yerhawuda emumethe isitjho sesifundesi esithi - UNITY IN DIVERSITY....more

Ingubo Yenkhali Yesifunda saKwaZulu-Natal

Isifundo saKwaZulu-Natal silinde kwaze kaba ngonyaka ka-2004 ngaphambi kokobana bathule ingubo yenhlali etja....more

Ingubo Yeenkhali yeLimpopo

Ingaphasi lengubo yeenkhali yeLimpopo inombala omnyama nohlaza satjani nesiqubulo esithi- PEACE UNITY AND PROSPERITY/UKUTHULA, UKUBAMBANA NEPUMELELO, esibhalwe ngaphasi....more

Ingubo Yeenkhali YeMpumalanga

Isivikwesi sisekelwe ziinkudu ezimbili ngemahlangothini. Isivikwesi sinomqhele phezulu. Lokhu kutjengisa bona isifundesi sisezingeni lesibili lombuso....more

Ingubo Yeenkhali Yesifundeni seNorth West

Le kuyingubo yeenkhali ekhamba yodwa kizo zoke eemfundeni zeSewula Afrika erhabiswe ngemibala etholakala eflegeni yenarha, eyathoma ukusetjenziswa mhla kuzi-27 kuSihlabantangana 1994....more

Ingubo Yeenkhali ye-Northern Cape

Sa ǁa ǃaĩsi 'uĩsi - “We go good life”/“Siphila kamnandi” siqubulo sesifundeni sange-Northern Cape esisuselwe elimini lesi-San....more

Ingubo Yenkhali Yesifundeni se-Western Cape

Ingubo yenkhali yemfunda etja yesifunda se-Western Cape yavunywa yiPalamende yesifunda ngonyaka ka-1998....more