Logo uya nga Mavunḓu

Logo, i ambiwa, kha Heraldry Act No. 18 ya 1962 ya Afrika Tshipembe, sa tshithu kana figara ya tsumbo ine ya imelela uvha hone ha mivhala ya murunzi na milayo na kuvhusele kwa Heraldry, huna kana hu sina khare kana munwadzi, crest, motto kana zwa u dzangela

Mushumo wa Tshiga tsha Tswayo

Kha mavunḓu oṱhe a ṱahe a Afrika tshipembe oṱhe ana tshiga tshao tsha tswayo tshine tsha imelela dzingu na zwine zwa kona u vala vunḓu ḽeneḽo. Maanḓa avhonalaho aya fhiwa kha dzi bammbiri huna uri ḽi konen u dzhielwa nnṱha.

South Africa Online ® ifha ṱhaluso ya tshiga vunḓu ḽinwe na ḽinwe na ṱhalutshedzo na uri zwiga zwoṱhe zwi vha zwi tshi khou amba mini kha thalutshedzo ubva kha nyambo dzoṱhe dza 11 dzi re mulayoni.

Milayo ya Logo

Ahu tei u bviswa zwithu zwo monaho natsho, kana ha shandukiswa u khwaṱha ha mitalo. Ai faneli u rembuluswa. Ai faneli u ṱanganiswa na zwinwe zwishumiswa. I fanela u vheiwa nga nḓila ine ya kona u tou vhonala vhukuma.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

Logo ya Eastern Cape

Tshithu tshihulwane vhukuma ndi tshi khopha tsha cape, tshine tsha vha tshi tshi khou sumbedza u konḓelela na uvha na maanḓa, ina maluvh...more

Logo ya Free State

Ina mathomo a mivhala yo fhambanaho hune huna mudala,buraweni na beige zwi tshi khou sumbedza fhasi ha Free state. Motto wo nwaliwa nga tshi...more

Logo ya vunḓu ḽa Gauteng

Mathomoni a logo huna zwithu zwivhili zwa musuku zwine zwa kona u ḓisa motto wa vunḓu –vhuthihi ndi zwithu zwihulwane....more

Logo ya vunḓu ḽa Kwazulu

Nga minwaha ya 20 ya musi hu saathu swika khetho, vhathu vha Kwazulu natal vho vha vha tshi khou shumisa zwiga zwivhili ubva kha zwoṱhe na...more

Logo ya vunḓu ḽa Limpopo

Fhasi fhasi kha Logo huna muvhala mutsu na mudala hune ha vha na motto- MULALO VHUTHIHI NA U BVELELA ,zwo nwaliwaho nga maipfi matshena....more

Logo ya vunḓu ḽa Mpumalanga

Logo ya mpumalanga i na mathomo a muvhala mudala ha vha na motto wa tshi Latini- OMNIA LABOR VINCIT – ure henefho, zwine wa amba uri, “M...more

Logo ya Vunḓu ḽa North west

Hetshi ndi tshone tshiga tshi tshoṱhe kha mavunḓu oṱhe tshine tsha vha uri tsho itwa nga mivhala ine yavha hone kha fulaga ya Afrika t...more

Logo ya vunḓu ḽa Northern Cape

Sa ǁa ǃaĩsi 'uĩsi - “ri ya kha vhutshilo ha vhuḓi” ndi motto wa Northern Cape, wo bva kha luambo lwa San....more

Logo ya vunḓu ḽa Western Cape

tshiga tsha tswayo tshiswa tsha vunḓu tsho tendiwa kha phalamende ya vunḓu nga 1998....more