Leswao la Naga la Profense

Leswao la naga le hlalošitšwe, ka gare Molao wa heraldry wa Nomoro ya. 18 wa 1962 ya Afrika Borwa, bjalo ka selo goba seswantšho bjalo ka seka se se laeditšwego ka mebala mo seširongka, melawana le melawana ya heraldry, ka goba ka ntle le kgare, helmet, go ja la Seboledi, mantling, bathekgi, le dikgabišo tše dingwe.

Tema ya Leswao la Naga

Diprofense ka moka tše senyane mo Afrika Borwa di na le Leswao la Naga leo le emelago seletese itšego ebile ke setempe sa semmušo sa profense yeo. Leswao la profense ke seka sa maemo a godimodimo sa profense. Sengwalwa seo se na lego setempe se hwetša taolo e Kgolo. Southafrica.co.za e fa ka tlhalošo ya leswao le lenngwe le lenngwe la diprofense le tlhalošo ya gore dika tšeo di emela eng, mo malemeng ka moka a semmušo mo Afrika Borwa.

Melawana ya Tšhomišo ya Maswao a Naga

Ga go na mellwane ye e swanetšego go bewa mo Leswaong la naga, goba diphetogo mo megaleng e mekoto. Leswao la Naga ga le a swanela go fetolwa, goba go kobega. Leswao la Naga ga le a swanela go wela ka thoko le lengwe goba go tswakanywa le dilo tše dingwe. leswao la naga la maemo a godimo le swanetše go dula e laeditšwe ka godimo go feta.

Translated by Lebogang Sewela

Leswao la Naga la Profense ya Kapa Bohlabela

Leswao la Naga le lefsala profense ya Kapa Bohlabela e filwe ka Matšhe 25, 1996. Leswao le thoma ka motheo wo motala le motto, THLABOLLO KA TSELA YA SETEE....more

Leswao la Naga la Freistata

Leswao la Naga la Freistata le filwe semmušo ka Mei 7th 1999. Le na le mebala ya go fapana, motheo wa tala, sootho le beiges ye bontšhago lefase la Freistata. Motto KATLEHO KA...more

Leswao La Mmušo wa Profense ya Gauteng

Ka fase ga leswao go na le le dikgokagano tše pedi tša gauta tšeo di nago le motto wa profense wa - KOPANO KA GO FAPANA. Seširo ke se botalalerata, seo se emelago mmala wa gown ye aparwa ke mmoledi...more

Leswao la Naga la Profense ya KwaZulu-Natal

Profense ya KwaZulu-Natal e ile ya eme go fihla ka 2004 pele ga ge ba tšea leswao le lefsa. Mo lebakeng la mengwaga ye 10 morago ga dikgetho, KwaZulu-Natal e šomišitše dibetša...more

Leswao la Naga la Limpopo

Botlase bja Leswao la Limpopo bo na le mmala wo boso le wo tala le motto wa - KHUTŠO YA BOTEE LE KATLEGO, wo ngwadilwego mo sengwalong se šweu....more

Leswao la Nala la Mpumalanga

Leswao la Naga la Mpumalanga, le na le botlase bja mmala wo tala le motto wa Latin wa - OMNIA – LABOR VINCIT – le thakgalwe ka yona, motto o ra gore “mošoma o fenya tšohle”...more

Leswao la Naga la Profense ya North West Province

Ke lona fela Leswao la Naga fela go tšwa go diprofense ka moka mo Afrika Borwa la go kgabišwa ka botlalo mo mebaleng gomme le hlama Folaga ya Setšhaba, yeo e thomilego...more

Leswao la Naga la Northern Cape

Sa ǁa ǃaĩsi 'uĩsi – “Re ya bophelo bjo bo botse” ke motto wa Leboa la Kapa e fetotšwe go tšwa go polelo ya la batho MaSan. Motto wo o ngwadilwe mo motheong wa Leswao la naga la Kapa...more

Leswao la Naga la Profense ya Western Cape

Leswao la naga le le mpsha la profense ya Kapa Bodikela le dumetšwe gomme go dirwa ke Palamente ya Profense ka 1998. Leswao la naga le hlamilwe ke Fred Brownell, ka morago ga dinyakišišo...more