AiCoat of Arms yePhondo

Kwi Heraldry Act No. 18 of 1962 yoMzantsi Afrika, iCoat of Arms ichazwa njengayo nayiphi na into okanye umfanekiso oluphawu olumele into ethile. Lento okanye umfanekiso ungaboniswa ngemibala okwi khaka elihambelana nemigaqo nemithetho ye Heraldry. Eli khaka lisenokuba nesithsaba okanye singabikho, isigqoko, izilwanyana ezilixhasileyo imotto okanye nayiphi na enye into ehombisileyo.

Indima ye Coat of Arms

Iphondo ngalinye elikwi lizwe loMzantsi Afrika line Coat of Arms yalo emele lommandla uthile kwaye kusetyenziswa yona kwizinto ezibalulekileyo eziphathelelene nelophondoo. iCoat od Arms ye Phondo lelona phawu lisemgangathweni ophezulu le Phondo. Kwampepha ine coat of Arm inikwa isidima nembeko ephezulu. iSouthAfrica.co.za inika inkcazelo ye Coat of Arms ye phondo ngalinye. Ikwanika nengcaciso yokuba lamaphawu amele ntoni. Le ngcacisos ibhalwe ngazo zoli 11 ilwimi ezisesikweni zase Mzantsi Afrika

Imithetho Yokusebenzisa iCoat of Arms

Akufunekanga kuzotywe izibiyeli kwi Coat of Arms, okanye kwenziwe utshintsho kwindlela eyenziwe ngayo imigca ekwi Coat of Arms. Akufunekanga iCoat of Arms ijikwe, ikekeliswe okanye itshintshwe indlela eme ngayo. iCoat of Arms ekwisikhundla esiphezulu kufuneka ixhonywe njengeyona iphezulu.

Translated by Zizipho Silwana

iCoat of Arms ye Phondo leNtshona Koloni

iCoat of Arms entsha yePhondo le Ntshona Koloni yabekwa ngokusesikweni ngomhla wama 25 Matshi, 1996. Le coat of arms iqala ngesisekelo esilu...more

iCoat of Arms yase Free State

iCoat of Arms yephondo lase Free State yabekwa ngokusesikweni ngomhla wesi 7,Meyi 1999. Inesisekelo esinemibala eyohlukeneyo-eluhlaza, ntsun...more

iLogo yoRhulumente wePhondo laseRhawutini

Esisekelweni sale logo kukho izitena ezibini zegolide ezibhalwe imotto yeliphondo-UNITY IN DIVERSITY nethetha UMANYANO LWABOHLUKILEYO. Ikhak...more

iCoat of Arms yePhondo la KwaZulu-Natal

Iphondo laKwaZulu-Natal lalinda kwade kwaba ngumnyaka ka 2004 ngaphambi kokuba kubekwe ngokusesikweni iCoat of Arms entsha. Kwiminyaka eli 1...more

iCoat of Arms ye Phondo laseLimpopo

Isisekekelo seCoat of Arms yePhondo lase Limpopo imnyama naluhlaza kunye nombhalo/motto –ebhalwe ngolwimi lwesiNgesi ethi- PEACE UNITY AND...more

iCoat of Arms yase Mpumalanga

iCoat of Arms yase Mpumalanga inesisekelo esiluhlaza kunye ne motto ebhalwe ngolwimi lwesi Latin - OMNIA LABOR VINCIT –ebhalwe kuyo, nethe...more

iCoat of Arms yePhondo loMntla Ntshona

Le yiyo kuphela iCoat of Arms kuwo onke amanye amaphondo oMzantsi Afrika eyenziwe ngemibala de yaphantse yafana nemibala yeflegi yesizwe, ey...more

iCoat of Arms yePhondo loMntla Koloni

Sa ǁa ǃaĩsi 'uĩsi - “Siphila Ubomi Obumnandi” yimotto ye Phondo lase Mntla Koloni, eguqulelwe kulwimi lwesizwe sama San. Le motto ib...more

iCoat of Arms yePhondo lase Ntshona Koloni

iCoat of Arms entsha yePhondo lase Ntshona Koloni yapasiswa yaze yabekwa ngokusesikweni yiPalamente yePhondo ngomnyaka ka 1998. Le Coat of A...more