Cradle ya Batho

©David Fleminger
Ge e le gore ga se wa etela lefelo la Cradle of Humankind World Heritage, kgauswi le lefelo la la Krugersdorp/Mogale, o tla be le nako ye botse. Lefelo le le botse le na le histori ye bohlokwa ya morago ga mengwaga ye dimilione tše ntši, le fossils tša kgale tše ntše ntši tše hweditšego mo di ka fa bopaki.
Mawa a Sterkfontein e tumilego ya Philip Tobias’s beakantšwego ka sefoka sa thopa sa Bohare bja tlhathollo ya moeng mo Maropeng (Lentšu la Setswana le bolelago ka ga tlholego ya lefelo), gomme mmogo di šoma ka mokgwa wo phethagetšego go bula lefastere la lefase la hominid forebears.
Go na le bontši bja tše dingwe tša go kgahliša mo lefelong la Crandle ya Batho, gomme ge o fetša go bontšha hlompho go Mdi Ples go lefelwa gago le ‘Leeto le lennyane’- 2.1-million legata la australopithecus le skeleton sa mengwaga ye 3 million kgopela mmepe e be o ya go namela dithaba, paeke, quada gago le go utolla diteng tša lefelo.

Translated by Lebogang Sewela

Motheo thutaswika ya Cradle ya Batho

Maswika a Cradle ya batho mo tikologong a ba a na le motheo wa Dolomitic, yoo o ilego wa hlomiwa mo mpeteng wa lewatle meetse le borutho...more

Mathomong a Dilwewa tša Sterkfontein

Pele ga go ba Palaeontological icon ya boditšhabatšhaba, Dilewa tša Sterkfontein di be kupeditše di sa tsebwe, di le ka fase ga bokagodimo bja polasa ya Swartkrans mo nokeng ya...more

Go Hlongwa ga Lewa ka gare Cradle ya Botho

Cradle ka moka ya selete sa botho se pšatlegile le megala ya phošo, gomme di nolofatša le go hlongwa caverns tša ka fase ka ge meetse a subterranean e taloša dolomote ka go nanya....more

Go Utolla Sterkfontein

Leeto le mo maweng a Sterkfontein, ka nnete, ke sehloa gomme le swanetše go dirwa ke motho yo mongwe le yo mongwe yo a etelago lefelo leo. Ke mosepelo wo bonolo...more

Histori ya Tlhago ya Cradle ya Batho

Kganetšo ya Kakaretšo: teori ya tlhagelelo ga e a amogelwe ke mang le mang. Ka ntle le mengwaga ye fetago 100 ya dinyakišišo tša saense le lefelo la polo la go tlala ka fossils...more

Batho ba Mawa la Sterkfontein

Ka setšo, sehlopha se se itšego mo pholaneteng ke Barwana goba San, bao ba bego ba dula mo karolong ya Borwa bja Afrika go tšwa go mengwageng ye 30 000 mo ye e fetilego....more

Ngwaba wa Taung – Tlholego ya Batho ba Rena

Ka lethabo, Dart ka go nyaka ka gare ga lepokisi o ile a hwetšwa dikarolo tša sebopego sa sefahlego se makatšgo. Ka pajena o ile a lemoga gore seruiwa se se bontšhitše bohlatse bja go sepela ka go ema...more

Dintwa mo Tikologong ya Sterkfontein

Ka 1820 mo Afrika Borwa, kgoši ya MoZulu ye Maatla, Shaka, o ile a ba moetapele, go bapa le East Coast ya Afrika Borwa. Selete ka mo ka se be se le gare ga dikgaruru le thulano....more

UNESCO le Cradle ya Batho

Cradle ya Batho e ile ya hlongwa la mathomo ka gare ga lenaneo la Bohwa bja Lefase bjalo ka lefelo la bohlokwa la setšo ka 1999, goba nomoro ya saete 915 go wena....more