Sakhiwo seLuhlobo lweBantfu

©David Fleminger
Umangabe usengakaze wavakashela Lendzawo Yemhlaba yeSakhiwo seLuhlobo Lwebantfu ngaphambilini, edvutane nase Krugersdorp/Mogale, usamelwe yintfo lenhle letakujabulisa. Lenantfo lenhle (nalenkhulu) indzawo yemilandvo lefika eminyakeni lesemuva ngetigidzi, kantsi naletintfo letasala letafa tandvulo letitfolakala lana tisifakazelo.
Imihomo leyatiwa mhlabawonkhe ya Philip Tobias yase Sterkfontein ihlanganiswe neNdzawo leyawia yetiVakashi yase Maropeng (ligama le Setswana lelisho ‘kubuyela endzaweni yendalo yetfu’), futsi kanyekanye kusebenta ngendlela lekahle yekuvula lifasitelo emhlabeni wekunotsa kwetfu.
Tintfo letiningi letibusisa lokukhanga kwalendzawo ye ‘leSakhiwo’, futsi utsi ungabeka inhlonipho yakho ku Medemu Ples na ‘Lunyawo Loluncane’ – lesikobho seminyaka ya 2.1 lotigidzi we Australopithecus kanye neminyaka lemitsatfu yetigidzi yematsambo – cela imephu bese ukhuphuka intsaba, ngelibhayisikile/sidududu, naleso semasondvo lamane utenetise ngenhlitiyo yakho.

Translated by Phindile Malotana

Basic Geology Sakhiwo seLuhlobo lweBantfu

Lamatje akulesigodzi sesaSakhiwo Seluhlobo Lwebantfu atfwele kakhulu imibhedzeyematje eDolomitic, lekwakheka kulombhedze loshona kancane, emanti-lafutfumele elwandle lavala lo Basin we Witwatersrand...more

Kucala kwe Mihome yase Sterkfontein

Ngaphambi ibe nguleyatiwa kakhulu iPalaeontological yangaphandle/ngaphesheya, lamihome yase Sterkfontein yasala ivalekile futsi ingatiwa...more

Kwakheka kwe Mihome eSakhiweni Seluhlobo lweBantfu

Lesigodzi sale Sakhiwo Seluhlobo lwebantfu sonkhe sinemafa kanye nemilayini letinkinga, ngako loku kuchaza lokwakheka kwemihomo lengaphansi njengoba lelitafula lemanti kancane lincibikilisa ledolomite....more

Kufundza Kabanti nge Sterkfontein

Loluhambo lwasemihomeni yase Sterkfontein lu, ngempela, yintfo lemakiwe futsi kumele lutsatfwe ngunoma ngubani lovakashele khona kuletindzawo....more

Umlandvo weNdalo weSakhiwo Seluhlobo lweMuntfu

Kungavumi lokubanti: lemibono yengucuko ayivunywa nguwonkhe muntfu. Akuyi nangetulu kweminyaka lelikhulu yekufumfutsa ngesayensi kantsi nemagumbi ekugcinela agcwele tintfo letifile letisele...more

Bantfu base Mhomeni iSterkfontein

Ngesintfu, lelicembu lekucala lelatfolwa kulomhlaba wema Bushmen kanye nema San, labahlale etincenyeni letiningi eNingizimu yase Afrika kusuka cishe eminyakeni yetinkhulungwane letimashumi lamatsatfu mandvulo....more

Umntfwana we Taung – Indalo Yetfu yeBuve/Buntfu

Intfo yekucala lenkhulu yetintfo letisele yaletafa letinemnotfo letitfolwa la Afrika tabonwa ngu Phrofesa Raymnond Dart, emuva ngemnyaka wa 1924....more

Timphi Letigegelete Sterkfontein

Ngeminyaka wa 1820 eNingizimu Afrika, inkhosi yaka Zulu lenemandla, Shaka, waphakama wangena emandleni ngasemnceleni wasemphumalanga eNingizimu Afrika....more

iUNESCO kanye neSakhiwo Seluhlobo LweBantfu

Le Sakhiwo Seluhlobo lweBantfu (noma iCOH, njengoba ngekubita) yavetwa kwekucala Indazawo Yesintfu yeLuhla njengendlela yekubaluleka ngebuve ngemnyaka wa 1999...more