Desmond Tutu

© Eric Miller

Yo mongwe wa bahlopmphego ba bantši bja mo Afrika Borwa, Desmond Tutu e tsebegago kudu ka go ba molwala ditokelo tša botho gomme ka 1984 o ile a ba mothupi wa Sefoka sa Nobel. O ile a bitšwa Mopišopo wa kereke ya Anglican ka bo 1970 le 1980s, fao a bego ganetša pušo ya kgethollo.

Ka morago o bile Mopišopomogolo wa Cape Town, o be a le motho wa mathomo wo mose mo Afrija go kgethwa mo tiring yeo. Go hlama lereo la “setšhaba sa molalatladile”, Tutu o ema le boikgafo bja gagwe ka ditlhologelo tša kgotlelelo le ka kakaretšo, tšeo di akaretše mošomo wa gagwe wa sepolotiki le mošomo wa boruti. Kgahlego ya gagwe ya batho le ya khutšo ya lefase di direle gore a be le tema go ditaba tša ditokelo tša botho, e sego fela mo Afrika Borwa, eupša lefaseng ka moka.

Translated by Lebogang Sewela

Mopišopomogolo Desmond Tutu Mošomo ka Morago ga Kgethollo

Le ka morago ga ge kgethollo e fela, Mopišopomogolo Desmond Tutu o be a tseba gore mošomo wa gagwe o be o le kgole le go fela. O be a sa n...more

Desmond Tutu le Mafelelo a Kgethologanyo

Ka 1990 FW de Klerk o ile a tsebiša ka ga phedišo ya mekgatlo ya dipolotiki bjalo ka ANC le bagolegwa ba dipolotiki ba ile ba lokollwa, ma...more

Desmond Tutu: Go ba Moetapele

Ge Desmond Tutu thoma thuto ya gagwe ya boruti le go amega ka kerekeng o be a se mo dipolotiking. Ka mošomong wa gagwe ka moka, o lekile go...more

Seabe sa Desmond Tutu go Fihlelela Kgethologanyo

Ka 1984 Tutu thopile sefoka sa Nobele ya khutšo, gomme a ba MoAfrika Borwa wa bobedo go dira bjalo. O be a hlomphelwa maitekelo a gagwe a g...more

Desmond Tutu: Bophelo ka Leihlo la Thoko

Ka 7 Oktoboro 1931, Desmond Mpilo Tutu o belegilwe ke Zachariah (morutiši) le Aletta (mošomi wa ka lapeng) mo Klerksdorp mo profenseng ya ...more

Desmond Tutu: Monna yo a Tumilego Kudu

Desmond Tutu o hlalošitšwe bjalo ka monna wa dillaga tše ntši le dikgatelelo tša dithulano. Batho ba a kopanego le bona mo nakong ya go...more

Mošomo q Desmond Tutu Ka ntle ga Afrika Borwa

Desmond Tutu o e nyaka go ba physician, eupša ge a palwela go hwetša tšhelete ya go lefa sekolo sa bongaka o ile a tšwetša pele le dira...more

Afrika Borwa ka bo-1980 Go tšwa go Moruti Desmond Tutu e Ngwetše ka 1986

Ka 1980 ka diteko tša ka baetapele ba bangwe ba Afrika Borwa ba Khansele ya dikereke tša dikereke le maloko a dikereke ba ile go bona Mna ...more