UDesmond Tutu

© Eric Miller

Ngomunye wenkutana ezithandwa khulu zeSewula Africa, uDesmond Tutu waziwa khulu ngokulwela amalungelo wabantu begodu ngonyaka ka-1984 wathumba unongorwana we-Nobel Peace Prize.

Waziwa imizi le yoke nje njengombhitjhobhi wekerege le-Anglican ngonyaka ka-1970 kuya ngo-1980, lapha ekhabe angakhambelani norhulumende wegandelelo. Lada wathola iskhundla sokuba ngu-Archbishop eKapa, okwamenza umuntu we-Africa wokuthoma webala elinzima ukukhethelwa isikhundleso.

UTutu ujame rwe okuzinikeleni kwakhe ekubandakanyeni kanye nekuthandaneni, okwenza bona akhambe phambili emsebenzinakhe wepolotiki kanye nowobufundisi. Ithando lakhe labantu kanye nokulandelela iphasi elineqolo. Wadosa phambili wazibandakanya eendabeni zamalungelo wabantu kungasi eSewula Africa kwaphela, kodwana ephasini loke zombelele.

Translated by Busisiwe Skhosana

Umsebenzi Ogade Wenziwa Archbishop Desmond Tutu Ngemva Kokuphela Kwakarhulumende Wegandelelo

Nanyana igandelelo liqediwe, uArchbishop Desmond Tutu gade azi bona umsebenzakhe wawukude nokuphela. Gade asesenebhudango lokobana iphasi li...more

UDesmond Tutu kanye Nokuphela Kweskhathi Sebandlululo

Ngonyaka ka-1990 uFW de Klerk wamemezela ukobana ukudingiswa kwehlangano ye-ANC kuyaphela kanye nokobana nezinye iimbotjhwa zepolotiki zitjh...more

UDesmond Tutu: Ubamdosiphambili

Lokha uDesmond Tutu nakathoma ukufunda iimfundo zebhayibheli azibandakanya ekeregeni gade sevele azibandakanye kwezepolotiki. Umsebenzinakhe...more

Indima Eyadlalwa nguDesmond Tutu Ekuqedeni Urhulumende Wegandelelo

Ngonyaka ka-1984 uTutu wathumba ungongorwana we-Nobel Prize for Peace, waba mumuntu we Sewula Africa wokuthoma ukwenza njalo. Wahlonitjhwa n...more

Ipilo ka-Desmond Tutu: Nasiyiqala Kafitjhazana

Ngezi 7 zakaSewula ngonyaka ka-1931, kwabelethwa uDesmond Mpilo Tutu, owabelethwa ngutitjhere uZacharia kanye no Aletta (okhabe angunomakhwi...more

UDesmond Tutu: Indoda Eyilegendi

UDesmond Tutu utlhadlhulwe njengendoda enkhumba ezinengi. Abantu ahlangana nabo lokha nakafundako e-England ngonyaka ka-1960 abathuswe kuba ...more

Umsebenzi ka-Desmond Ngaphandle kweSewula Africa

UDesmond Tutu wayefuna ukuba ngudorhodere, kodwana lokha nakatlhaga ukuthola umfundaze wokubhadalela iskolo sezepilo wakhetha bona athathe i...more

iSewula Africa Ngonyaka ka-1980 etlolwe nguRev. Desmond Tutu

Ngonyaka ka-1980 hlangana kweminye imizamo yami abanye abadosiphambili be-South African Council of Churches kanye namalunga amanye wekerege ...more