Desmond Tutu

© Eric Miller

Mongwe wa ditshwantsho tse di ratwang go gaisa mo Afrika Borwa, Desmond Tutu o itsege thata ka go nna motlhotlheletsi wa ditshwanelo tsa botho le mofenyi wa Sejana sa 1984 sa Nobel. O ne a nna le leina le le itsegeng thata e le Mobišopo wa kereke ya Anglican ka bo1970 le bo1980, fa a neng a nna le seabe ka tlhagafalo kgatlhanong le talo ya tlhaolele.

Morago o ne a nna Mobishopomogolo kwa Kapa, a nna montsho wa ntlha wa Moaforika go tlhophiwa mo seabeng se se segolo. A tlhama lereo “setšhaba sa molalatladi”, Tutu o nnile ka go tiiya mo boineelong mo tirong ya gagwe ya mo ditshiamong tsa itshokelano le kakaretso, tse di neng di tlhama tiro ya gagwe ya sepolotiki le ya thutabomodimo.

Kgatlhego ya gagwe mo bathong le go senka kagiso ya lefatshe tse di mo tlhotlheletseng go nna le seabe mo dintlheng tsa ditshwanelo tsa botho, e seng fela mo Aforika Borwa, mme mo lefatsheng lotlhe.

Translated by Lawrence Ndou

Mobišopomogolo Desmond Tutu Tiro ya Morago ga Tlhaolele

Le fa morago ga gore tlhaolele e fedisiwe, Mobišopomogolo Desmond Tutu o ne a itse gore tiro ya gagwe e ne e le kgakala le go fela....more

Desmond Tutu le Bokhutlo jwa Tlhaolele

Ka 1990 FW de Klerk o begile go aposiwa ga makoko a sepolotiki a a jaaka ANC le bagolegwa ba sepolotiki ba ne ba gololwa, mo gare ga bone Ne...more

Desmond Tutu: Go nna Moeteledipele

Fa Desmond Tutu a simolotse ka thuto ya thutabomodimo ya gagwe go le go nna le seabe mo kerekeng o ne a se na seabe mo politiking....more

Seabe sa Desmond Tutu sa Go Tlosa Tlhaolele

Ka 1984 Tutu fentse sekgele sa Kagiso sa Nobel, mme a nna Moaforika Borwa wa bobedi wa go dira jalo. O ne a akgolelwa matsapa a gagwe a go t...more

Desmond Tutu Life at a Glance

Ka di 7 Diphalane 1931, Desmond Mpilo Tutu o belegetswe Zachariah (morutabana) le Aletta (modiralapeng) kwa Klerksdorp mo Porofenseng ya Bok...more

Desmond Tutu: Monna yo o mo Morago ga Botumo jo bo Gaisang

Desmond Tutu o tlhalositswe jaaka monna wa dillaga tse di dintsi le dikgotlhang tse ganetsang....more

Tiro ya ga Desmond Tutu Kwa Ntle ga Afrika Borwa

Desmond Tutu ka nako yotlhe o ne a batla go nna moalafi, fela fa a ne a kgaratlhela go bona madi a go duelela sekolo sa kalafi o itlhophetse...more

Afrika Borwa ka bo1980 ke Mor. Desmond Tutu e e Kwadilweng ka 1986

Ka 1980 ka se simolotseng ke nna mo bangwe ba baeteledipele ba Khansele ya Dikereke tsa Aforika Borwa ba ile go ya go bona Rre P W Botha...more