Desmond Tutu

© Eric Miller

Lomunye webantfu labakhulu base Ningizimu Afrika labatsandvwako, Desmond Tutu watiwa kakhulu ngekulwela emalungelo ebantfu nangekuwina umklomelo we Nobel Prize nga 1984. Waba neligama lasendlini njenga bishop we lisontfo le Anglican nga 1970 na 1980, ngesikhatsi amisa lubandlululo lwa hulumende.

Kwatsi muva waba nguArchbishop wase Kapa, waba wekucala lomnyama kubase Afrika wekukhetfwa kulomsebenti. Kugcizelela lelitemu lelitsi “sive lesihlangahlangene”, Tutu wema wacina ngekunikela kwakhe kulombono wekumelana kanye nekufaka, lokwenta ipolitiki yakhe kanye nenkholo yakhe kutsi kusebente. Kutsandza kwakhe bantfu kanye nekuchuba kuthula emhlabeni kumchubele ekungeneleni tinkinga temalungelo ebantfu hhayi eNingizimu Afrika kuphela, kepha emhlabeni wonkhe jikelele.

Translated by Phindile Malotana

Archbishop Desmond Tutu Wafaka Umsebenti we Lubandlululo

Nangemuva kwekucitfwa kwelubandlululo, Archbishop Desmond Tutu bekati kutsi umsebenti wakhe bowukhashane nekuphela. Bekasolo aneliphupho lwe...more

Desmond Tutu nekuphela kwe Lubandlululo

Nga 1990 FW de Klerk wamemetela kungavalwa kwemaphathi epolitiki kufana ne ANC netiboshwa te politiki letakhululwa, kuto letotiboshwa kwakun...more

Desmond Tutu: Kuba nguMholi

Kwatsi ngesikhatsi Desmond Tutu acala kufundzela ngelibhayibheli wase ucala kungenela tintfo tasesontfweni wase uncipha ngakutepoliti. Noma ...more

Kunikela kwa Desmond Tutu Ekumiseni Lubandlululo

Nga 1994 Tutu wawina iNobel Prize ye Peace, lokwamenta waba wesibili wase Ningizimu Afrika kwenta njalo. Wetfulelwa emandla ache ekumisa umt...more

Desmond Tutu Life at a Glance

Ngenyana yeMphala natisikhombisa emnyakeni wa 1931, Desmond Tutu watalwa ngu Zachariah (thishela) kanye na Aletta (lobekasebenta emakhishini...more

Desmond Tutu: Indvodza Lengemuva kweLichawe

Desmond Tutu uchazwe njengendvodza yetigaba letiningi kanye nekusho intfo lengasiyo yemsindvo. Labantfu lakabatsemba ngesikhatsi sakhe sekuf...more

Umsebenti wa Desmond Tutu Ngaphandle kwe Ningizimu Afrika

Desmond bakavele afuna kuba ngudokotela, kepha watsi nakahluleka kutfola kwekumbhadalela esikolweni setebudokotela wabese ucolela kuchubeka ...more

iNingizimu Afrika ya 1980 kusho Rev. Desmond Tutu

Nga 1980 ekugcotjweni kwami labanye baholi beKhanseli Yemasontfo ase Ningizimu Afrika nakumalunga emasontfo baya bayobona Umnumzane P W Both...more