Imihlobo Yesithirasi

©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie

Amalamula
Umhlobo okhiqizwa khulu welamula eSewula Africa yi-Navel kanye ne-Valencia. I-Navel ivuthwa ngaphambi kwe-Valencia. I-Navel ibonwa ngokobana ibe nesithelo selamula, sesibili elikhula ngaphasi kwelamula. Isthelwesi sibizwa ngokobana yi-navel ngebanga lokobana sifana nesibhono somuntu. Ama-Valencia athiyelelwe ngedorobha le-Spain i-Valencia nanyana wona imvelaphi yawo ingaziwa. I-Valencia isudu begodu ineskhumba esondileko kune-navel begodu itjwalwa ngobunengi ngomncopho wokobana kwenziwe ijuzi ngayo.

Amalamula sitjalo esinengi esikhiqizwa eSewula Africa begodu kukhiqizwa umkhiqizo ohlangana kwe-60% uthunyelwe eenarheni ezingaphandle. I-Valencia yeSewula Africa mhlobo welamula ovunwa ngobunengi bewuthunyelwe ngenarheni ezingaphandle uvela lapha eSewula Africa begodu kukhiqizwa umthamo ophindwe kabili kunalowo wama-navel.

Amaswiri Amakhulu Namancani
Amaswiri amancani namakhulu amihlobo emibili yenthelo. Amaswiri la avunwa khulu eendaweni ezinamazinga atjhisako lapha amaswiri amancani /-lime akhiqizwa endaweni ezithrophikhali nezi-sub tropical, iinthelwezi zombili zinomnambitheko oswiri begodu zivamise kobana zisetjenziswe ukwenza izinto ezinengi. Ngaphandle kokobana asetjenziselwa ukudla kanye nokwenza iinselo, i-lime isetjenziselwa nokwenza iinhlanhla, izinto zokuzela zezobuhle kanye nemikhiqizo yokuhlwengisa. Itlhogeko ekulu ye-lime enarheni ezingaphandle sele irholele ekutheni iSewula Africa iwakhiqize ngobunengi mvanje.

I-Grapefruit
Mhlobo omkhulu wamasitherasi, ivamiswe ukudliwa njengesithelo esidliwa nokudla kwekuseni bekwenziwe nangaso ijuzi. Imvelaphi yebizo lesthelwesi itlhadlhula iphethini ekhulako, ngebanga lokobana isthelwesi sikhula sihlangene begodu sibonakala njengamadiribe emthini. I-Grapefruit imihlobohlobo begodu ihlukaniswe ngokobana kunemhlophe nenamatjhatjhazi. I-Grapefruit enamatjhatjhai imumethe i-lycopete, eyinikeza umbala obomvu. Imaraga elungileko ifuna bona i-grapefruit khulu, ngitjho nenarheni ezise - Far East ithengwa khulu begodu isakhula nebubulweni leSewula Africa.

Amasitharasi Athambileko
Nakukhulunywa ngamasitharasi athambileko anesikhumba esilengileko begodu ngesinye isikhathi kuthiwa ahlubeka lula. Hlangana nawo kubalwa, ama-mandarins, clementines, satsumas, mineolas kanye nama-tangerines. Iinthelo ezithambilekwezi zithandwa khulu begodu zifunwa khulu ephasini loke ngebanga lokobana iikhumba zalo zithambile. Isitherasi ethambileko sele ikhula khulu ephasini loke eSewula Africa, umkhiqizo wesitharasi ethambileko uyakhula kancani kancani ephasini loke.

I-Kumquats
Ama-Kumquats sithelo esincani esinambitheka njengelamula. Lokha nawusihlubako sinomnambitheko osudu nonuka kamnandi, isthelwesi siswiri ngesinye iskhathi. Isthwelesi sidliwa siphekiwe begodu sesetjenziselwa ukwenze i-marmalades, ama-jelliy kanye nezinye izinto zokuzela.

Translated by Busisiwe Skhosana

Grapefruit Production

I-Grapefruit yi-hybrid itlanywe ngokobana kuhlanganiswe umhlobo osudu we-pummelo owaziya nge-pomelo. Njengomunye omhlobo omutjha ongezelelwe...more

Abosuru

Abosuru, abaziwa ngesikhumba sabo esisarulana kanye nomnambitheko wawo otjhuquleko, angezinye zenthelo eziqakatheileko ezitjalwa eSewula Afr...more

Lime Production

I-lime imila kuhle ebujameni bezulu obuthrophikhali nobu-sub tropical. Kukholelwa ekobaneni avela e-Southeast Asia –endaweni ezombeleze i-...more

Orange Production in South Africa

Amalamula mhlobo okhamba phambili we-citrus. Akhiphe i-60% yemikhiqizo esiwa eenarhe ni zangaphandle yeSewula Africa. Kiwo,i-Valencia ngiyo ...more

Soft Citrus Varieties in South Africa

Imihlobo eminengi yenthelo ezithambileko ze-citrus yatjalwa eSewula Africa. Imithi yazo ingahlukaniswa ngenqhema ezintathu: ekuma-mandarins,...more