Tinhlobo te Titselo

©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie

Ema-orintji
Tinhlobo tema orintji letatiwako kakhulu eNingizimu Afrika ngema Navels kanye nema Valencias. Ema Navels avutfwa kucala kunemaValencias. Lama navel achazeka ngalokukhula kancane “kwesibili” sitselo sangekhatsi lesihluma ekucaleni kwesitselo. Lesitselo sibitwa ngenavel njengentfo lemele inavel yemuntfu. Ema valencias etsiwa ngemuva kwelidolobha leSpanish iValencia nomanje imvelaphi yayo ingatiwa. Emavalencias ayanongotela phindze anesikhumba lesicinile kunemanavel futsi alinyelwa lejusi yawo.

Ema-orintji ayinhlobo yesitselo lesikhulu ngekukhwesha eNingizimu Afrika phindze atsatsa lokungaba ngu 60% wetitselo letihanjiswako eNingizimu Afrika. Kuvunwa kwe Valencia yase Ningizimu Afrika nguyona nhlobo lenkhulu yesitselo lengakhicitwa phindze ihanjiwe kusuka eNingizimu Afrika kantsi futsi iphindza kabili sisindvo semanavel.

Emalamula naLokumunyu Kakhulu
Emalamula kanye nesitselo lesimunyu kakhulu kunelilamula tinhlobo letehlukene tesitselo. Emalamula avame kulinywa esimeni selitulu, kube lolokumunyu kakhulu kukhicitwa etindzaweni letishisako ngesimo selitulu. Letititselo totimbili tinebumunyu noma iesidi ngesinongo phindze tisetjentiswa mhlabawonkhe ngekufakela. Ngaphandle kwekusetjentiselwa ekudleni nasetinatfweni, lingekhatsi lelilamula nesitselo lesimunyu kakhulu lisetjentiswa emitsini, kumakha kanye nasetintfweni tekuklina. Kufunwa kakhulu kumave angaphandle kwemalamula sekwente ekuhlanyelelwa etulu eNingizimu Afrika kuletititselo ngesikhatsi lesisandza kwengca.

Sitselo Lesimunyu
Titselo letimunyu yinhlobo lenkhulu. Tivame kudliwa njengesitselo sesidlo sasekuseni phindze sentiwe ijusi. Imvelaphi yaleligama lalesitselo ichaza lendlela lekhula ngayo, njengoba lesitselo sivama kukhula ndzawonye kanye nekubukeka kwaso kufana netigadla temagilebisi. Tinhlobo temagrapefruit tihlukene ngalelimhlophe nalelinembala. Ligrapefruit lembala litfwele ilycopene, lenika lelibala lelipinki noma lelibovu kulenhlobo yembala. Imakethe lenhle ifuna lelelibovu (lembala) kumagrapefruit lasemakethe khashane eMphumalanga lokunika kutsengisa omabili kanye nekukhula kulelitiko eNingizimu Afrika.

Titselo Letimelula
Titselo letimelula kushiwo lokuyincenye yetitselo letinetikhumba letimelula kantsi futsi ngalesinye sikhatsi kushiwo intfo ‘lemelula kuyicata’. Loku kufaka emamandarins, iclementines, satsumas, mineolas ne tangerines. Letititselo letinongotelako tiyafunwa kakhulu mhlabawonkhe ngenca yekuvela kwato kanye netikhumba letimelula. Titselo letimelula tibona kukhula lokumatima mhlabawonkhe kantsi futsi eNingizimu Afrika, umkhicito wetitselo letimelula nawo uyakhula njalo njalo eveni.

Kumquats
Ema kumquats mancane, titselo tema-orintji emibala. Abe lamacembe anekuvela lokunongotelako kanye neliphunga lelimnandzi, lesitselo simunyu. Lesitselo singadliwa siphekiwe kepha sivame kusetjentiswa kakhulu ekwenteni imarmalades, emajellies, kanye nalabanye bobhoela.

Translated by Phindile Malotana

Grapefruit

iGrapefruti yintalelwano lekhula iphuma kulokuhlangene emkhatsini we pummel (phindze lekubitwa ngekutsi yi pomelo) kanye neliwolintji lelino...more

Emalamula

Emalamula, latiwa ngalokuba nesikhumba lesimtfubi kanye nesinongo sawo lesimunyu, ngumanye labalulekile kutitselo letihlanyelwako la Ningizi...more

Lime

iLime iyakhula etindzaweni letishisa kakhulu naleto tesimo selitulu lesisemkhatsini. Kuyetsenjwa kutsi ivela eSouthern Asia – ngase northe...more

Orange Production in South Africa

Ema orintji ngalokukhashane nguyona inhlobo lenkhulu yase Ningizimu Afrika yetitselo letinongotelako....more

Soft Citrus Varieties in South Africa

Tinhlobo letibanti tetitselo letitsambile tihlanyelwa eNingizimu Afrika....more