Mohuta ya Dinamune

©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie

Dinamune
Mohuta wo tumilego wa dinamune o tšweletšago ka mo Afrika Borwa ke Navels le Valencias. Ka tlwaelo Navels di butšwa pele ga Valencias. Navel e pharologantšha ke miniature seenywa sa bobedi sa ka gare seo semelago mo motheong wa dikenywa. Seenywa se bitšwa navel bjalo ka ge se swana le navel. Valencias di filwe theilwe maina a toropokgolo ya Spain, Valencia le ge e le gore tlholego ya yona ga e tsebege. Valencias di bose ebile di a tanta, di na le letlalo le sese go feta navels gomme gantši di lengwa go tšweletšo matutu. 

Dinamune ke mohuta wo mogologolo wa mehlare ya dinamune mo Afrika Borwa gomme di na le 60% ya diromelwantle tša Afrika Borwa. Puno ya Valencia ya Afrika Borwa ke mohuta wo mogolo wa dinamune wa go tšweletša le go romelwa ka ntle go tšwa Afrika Borwa gomme tšweletšo ya gona e feta ya navels.

Diswiri le Limes
Diswiri le limes ke mehuta ye mebedi ye e fapanago ya dienywa. Diswiri gantši di bjalwa mo bosong bja magareng, mola limes di tšweletšwago mo di fišago le mo klimateng ya thokomolatšatšl. Bobedi bja dikenywa di na le mohlodi wa esiti goba batamelane gomme di dirišwa lefaseng ka bophara go mehutahuta ya go fapana. Ntle le tirišo ya tšona go dijong le dino, ditšweletšwa tša diswiei le kalaka di šomišwa dihlareng, ditlolong le go ditšweletšwa tša go hlwekiša. Hlokega ya boditšhabatšhaba ya diswiri e tlišitše kgolo ya ditšweletšo tša dinamune ka mo Afrika Borwa mo mengwageng ye e sa tšwago go feta.

Grapefruit
Grapefruit ke mohuta wo mogolo wa dinamune. Di ka lewa bjalo ka tša dikenywa tša difihlolo le matutu. Setlogo sa leina la dienywa se šupa mokgwa wa go mela, ka ge dikenywa di rata go mela kgauswi le kgauswi ebile di tšwelela go swana le ngata ya diterebe. Mehutahuta ya Grapefruits e arotšwe ka bošweu le tša mmala wa tlhago. Grapefruit tša mmala wa tlhago di na le lycopene, yeo e nago le mmala wo mopinki goba ya go wo mohubedu. Mebaraka ye botse e nyaka tše khubedu ka mebarakeng ka thokong ya bohlabela bja dithekišo gomme e thuša thekišo le tšwela pele ya kgolo ya intasteri ya Afrika Borwa.

Dinamune tše Boleta
Dinamune di šupa le karolwana ya dienywa tša dibjalo tša dinamone tšeo di nago le matlalo a tšekatšekago gomme ka dinako tše dingwe a bitšwa matlalo a go tloga bonolo. Se se akaretša mandarins, clementines, satsumas, mineolas le tangerines. Dikenywa tše tša go tanta di hlokega kudu lefaseng ka bophara ka lebaka la mohlodi wa tšona le letlalo la tšona le boleta. Dinamune tše boleta swana di itemogela kgolo mo lefaseng ka bophara le ka mo Afrika Borwa, ditšweletšo tša dinamune tše boleta di oketšega ka lebelo ka mo nageng.

Kumquats
Kumquats ke seenywa se sennyane, sa mmala wa namune. Lekgata la gona le na le mohlodi wo mabose wa go tanta le monkgo wo botse, seenywa sa gona se a baba. Seenywa se ka apewa eupša gantši se šomišetšwa marmalades, jellies, le ditlolo tše dingwe.

Translated by Lebogang Sewela

Grapefruit

Grapefruit ke lepastere leo le tšweletšego ka go kopanya pummelo spelt pomelo (e ngwalwa gape bjalo ka pomelo) le namune ya go tanta....more

Diswiri

Diswiri, di tsebega ka llaga ya mmala wo serolwane le tatso ya go baba, ke dinamune tše botlhokwa tšeo di bjalwago ka mo Afrika Borwa....more

Lime

Dikalaka di atlega mo maemong ao a fišago a thokomolatšatši....more

Orange

E tšea maikarabelo a ka bago 60% ya diromelwantle ka moka tša Aforika Borwa tša bodinamune....more

Soft Citrus

Kgetho ya mehuta e laolwago ke nyakego ya mmaraka le go swanela ga mehuta ya ka mabaka a tšweletšo polaseng....more