MaZulu

© Dr Peter Magubane

Tshimologo ya MaZulu, gongwe e setlhopha e segolo go gaisa se le nosi sa baagi ba mo Aforika Borwa, se tlhaga kwa bogosing bo bonnye ba batho ba ba buwang SeNguni e e tlhageletseng gaufi le Noka ya Umfolozi e Tshweu eo gompieno e bidiwang KwaZulu-Natala mo ngwagakgolong wa bo16. Shaka, o nnile kgosi ya setlhopha se se nnye sa MaZulu ka 1818, mme o adile motheo wa setšhaba sa MaZulu bogosi bo bo maatla go gaisa bo bo kileng jwa agiwa kwa borwa jwa Aforika.

Cultural Zulu Practices

Mmino, pina le go bina ka setso di tshamekile karolo e e botlhokwa mo botshelong ba MaZulu, e seng fela ba motho a le nosi, mme gape le setšhaba ka bophara....more

Daily Life of the Zulu

Mo nakong e e fetileng, botshelo jwa letsatsi le letsatsi jwa mo bonnong jwa MaZulu (umuzi) bo ne bo latelwa ke e ka nnang tlwaelo....more

Military Organisation of the Zulu

Ka nako ya go busa ga Shaka le batlhatlhami ba gagwe, kgolo le maatla a setšhaba di ne di ikaegile ka thulaganyo ya sesole sa MaZulu le bokgoni....more

Political Organisation of the Zulu

Thulaganyo ya sepolotiki ya MaZulu e ne agilwe jaaka phiramiti. Mo mothoeng wa thulaganyo e e ne e le malapa ka bongwe (imizi), e e neng e na lke dikopantsho di le dinnye tsa sepolotiki mo pusong ya setšhaba....more

Religion and Beliefs of the Zulu People

Go ya ka ditumelo tsa MaZulu, batho ba na le mmele (umzimba) le mowa kgotsa mowa (idlozi). Mo godimo ga moo, go na le inhliziyo (pelo kgotsa maikutlo) ingqondo (boboko, tlhaloganyo, go tlhaloganya) le isithunzi (seriti, semelo)....more

The Origins of the Zulu

Mo tsamaong ya ngwaga wa 1550 Malandela, kgosi ye e neng e na balatedi ba le bannye, e e neng ya nna kwa boptlaseng ba Thabana ya Amandawe e e mo borwa jwa dintshi tsa Noka ya Umhlatuze fela pele ga o tsena mo Mokgatšheng wa Nkwaleni....more

The Rise of the Zulu Empire

Ka 1787 Senzangakhona, kgosi ya mošwa ya MaZulu (e e tsereng leina la yona go tswa mo go nngwe ya barwa ba ga Malandela wa seganana), o tsetse morwa letlaleanya, Shaka....more

Traditional Medicine and Magic in Zulu Society

Melemo ya setso ya setšhaba sa MaZulu e na le tshimologo ya tsona mo gareng ga bogologolo; le tiriso ya ona gompieno e fetogile go le gonnye mo dingwageng di le dintsi....more

Traditional Zulu Childbirth

Pelego ya ngwan mo gareng ga MaZulu e ne e le matshwenyego a basadi fela, mme banna ba ne ba sa letlelelwa go nna teng ka nako ya pelego....more

Zulu Puberty Ceremonies

Kgato e e latelang mo botshelong jwa motho e ne e le phitlhelelo ya go gola ka mmele, kgotsa diphetog tsa bošwa....more

Zulu Traditional Homesteads

Ba losika ba tlhama motheo wa botshelo ba setso ba MaZulu, bo bo ikaegileng mo go umuzi (bonno bo bo atolositsweng)....more