AmaZulu

© Dr Peter Magubane

Imvelaphi yamaZulu, nekusitjhaba sinye isikhulu eSewula Africa,buyela ebukhosini babantu abakhuluma isiNguni esincani esivela eduze komlambo omhlophe uMfolozi esele kwanjesi waziwa ngesifunda seKwazulu Natal ngeminyaka yabo-16th century. UShaka, owabayikosi yesitjhaba esincani ngonyaka ka-1818, wabeka isisekelo sesitjhaba samaZulu wakha isitjhaba esinobukhosi obukhulu eSewula Africa.

Cultural Zulu Practices

Umbhino, ingoma kanye nokugida sele kudlale indima eqakathekileko empilweni zamaZulu, kungasisemuntwini munye kwaphela, kodwana emphakathini woke....more

Daily Life of the Zulu

Ngikho abentwana bamaZulu gade babona ibhoduluko basese bancani ogade kwenza kobana bazwisise kuhle ibhoduluko egade bahlala kilo....more

Military Organisation of the Zulu

Lokha nakubusa uShaka kanye nabasekeli bakhe, ukukhula kanye namandla wesitjhaba samaZulu gade kulele ekuhlelekeni Kwebutho lamaZulu kanye nerhono lawo....more

Political Organisation of the Zulu

Ngebanga lokobana isisekelo semizi ehlukahlukeneko, enencenye yezepolotiki encani kurhulumende wesitjhaba....more

Religion and Beliefs of the Zulu People

Ngaso soke isikhathi, abezimu bathembele kibo ngebanga lokobana babarhelebha begodu babapha umhlahlandlela ebawuthola ngemva kokobana babahlabele....more

The Origins of the Zulu

Ngeminyaka yabo-1550 uMalandela, ekwakuyikosi enesitjhaba esincani, wanzinza endundumeni yeMandawe esemadwaleni womlambo uMhlatuze, ngaphambi kokobana ungene eNkwaleni....more

The Rise of the Zulu Empire

Ngonyaka ka-1787, uSenzangakhona, ikosi encani yamaZulu (ibizo layo elivela kwamanye amadodana kaMalandela ekhabe alwa khulu), waba nendodana angakathathi, uShaka....more

Traditional Medicine and Magic in Zulu Society

Iinhlanhla zesintu esitjhabeni samaZulu zivela emandulo,kanye nemandulo ;begodu nokusetjenziswa kwazo namhlanje sele kutjhugulukile kunekwakudala....more

Traditional Zulu Childbirth

Ukubelethwa komntwana hlangana nesitjhaba samaZulu kuhle kuyinto eyenziwa bomma babodwa, begodu akunandoda engenako lokha umfazi nakabelethako....more

Zulu Puberty Ceremonies

Umuntu ngamunye gade anendawo kanye nendima ayidlalako, okuya ngobulili bakhe, umyakakhe kanye nesigaba sakhe ekhaya....more

Zulu Traditional Homesteads

Ngokwesiko, ikhaya elikhulu gade liletha umnotho, lapha ipilo epheleleko gade ingaphilwa khona....more