MaZulu

© Dr Peter Magubane

Setlogo sa Mazulu, mohlamongwe setšhaba se segolo se tee mo Afrika Borwa, se hwetšagala ka sehlopha se sennyane sa batho ba go bolela nguni, ba tšweletše kgauswi le noka ya Umfolozi yeo lehono e tsebjago bjalo ka KwaZulu-Natal nakong ya ngwagakgolo wa 16. Shaka yo a bilego kgoši ya sehlopha sa Mazulu 1818, o theile metheo ya setšhaba sa Mazulu gomme o agile mmušo wo mogolo mo Borwa bja Afrika.

Cultural Zulu Practices

Mmino le go bina di ralokile karolo ye bohlokwa mo bophelong bja Sezulu bophelo, e sego fela bja batho, eupša gape le setšhaba....more

Daily Life of the Zulu

Mo nakong ye e fetilego, matšatši ka moka a mo metseng wa MaZulu (umuzi) a be a latela setlwaedi. Go na le phapano ye e dirilwego go ya ka bong, bogolo le maemo....more

Military Organisation of the Zulu

Nakong ya taolo ya Shaka lebaetapele ba gagwe, kgolo le maatla a setšhaba sa Mazulu a be a le mo mokgatlobg wa mašole ka yona le bokgoni....more

Political Organisation of the Zulu

Mokgatlo wa sepolotiki wa Sezulu o be o agilwe go swana le tlase. Ka tlase ga sebopego go be go na le dintlo tša batho (imizi), tšeo di akareditšego diyuniti tše nnyane tša sepolotiki ka mo Mmušo wa setšhaba....more

Religion and Beliefs of the Zulu People

Ka histori ya Sezulu ka moka, ga go na ntlha ya setšo sa Zulu fao tumelo e sa ralokago karolo: Go tša bophelo, meletlo, dikgato tša go fapana le mathata a batho, ka go tša temo le tša ekonomi le leago....more

The Origins of the Zulu

Ka ngwaga wa 1550 Malandela, kgoši ya go ba le balatedi ba bannyane, o be a dula mo maotong a mmoto wa dipanka tša borwa tša amandawe tša noka ya Umhlatuze pele ga ge e tsena molapo wa nkwaleni....more

The Rise of the Zulu Empire

Ka 1787 Senzangakhona, kgoši ya lesogana ya Mozulu (yeo e hweditšego leina la yona go tšwa go bomorwao ba Malandela wa go tshewenya), o bile tate wa mošemane ka ntle ga lenyalo, Shaka....more

Traditional Medicine and Magic in Zulu Society

Dihlare tša bongaka tša setšo sa setšhaba sa MaZulu di na le tlholego ya go tšwa kgolo gomme tirišo ya tšona ya lehono e fetogile nnyane lebakeng la mengwagangwaga....more

Traditional Zulu Childbirth

Pelego ya bana magareng ga MaZulu ke taba ya basadi ba le nnoši, banna ga ba dumelelwa go ba gona go ba gona mo matswalong....more

Zulu Puberty Ceremonies

Mo nakong ye e fetilego bophelo bja setšo ba Mazulu bo be bo beakantšwe bo na le maitshwaro a yona....more

Zulu Traditional Homesteads

Lapa a bopa motheo wa bophelo bja setšo sa Mazulu, yeo e beilwego mo bogareng bja umuzi (lapa la go tšweletša)....more