AmaZulu

© Dr Peter Magubane
Imvelaphi yamaZulu, nekukholeleka ukuba alolona hlanga lunabantu abaninzi kwilizw loMzantsi Afrika, isusela kubukhosi obuncinane obuthetha isiNguni. Obu bukhosi bavela ngethuba leminyaka ye sentyuri 16 kufuphi nomlambo Umfolozi River, kwindawo eyaziwa nge KwaZulu-Natal namhlanje. uShaka, nowaba yinkosi yeqelana elincinci lamaZulu ngomnyaka ka 1818, wenza isisekelo sesizwe samaZulu. Lo ka Shaka wokha obona bukumkani bakhe banamandla kulo lonke elamazantsi Afrika.

Translated by Zizipho Silwana

Cultural Zulu Practices

Umculo, ingoma kunye nomxhentso zidlale indima ebalulekileyo kubomi bohlanga lwamaZulu. Hayi nje kumntu omnye kodwa kuluntu lonke luphela....more

Daily Life of the Zulu

Mandulo, impilo yemihla ngemihla kwikhaya kumzi (umuzi) wohlanga lwamaZulu, yayiqulathe imisebenzi efanayo. Imisebenzi yekhaya yayisahlulwa ngokucacileyo phakathi kwesini...more

Military Organisation of the Zulu

Ngethuba lokuphatha kuka Shaka kunye nabalandela yena, ukukhula namandla wesizwe samazulu kwakulele kubume bomkhosi kunye nezakhono zawo. Umkhosi wawakhelwe kwindlela ebizwa ngo kubuthwa...more

Political Organisation of the Zulu

Ubume beze politiki bamaZulu kwakhiwa oku kwe pyramid. Esisekweni sesi sakhiw kwakukho imizi ezimeleyo, neyayibalwa njenge lona qela lincinane kuhrulumente wesizwe....more

Religion and Beliefs of the Zulu People

Kuyo yonke imbali yamaZulu, inkolo yasoloko idlala indima ebalulekileyo kubomi bamaZulu: Kwiimfazwe, kwimisitho, kumanqanaba ohlukileyo kunye neengxaki zobomi babantu...more

The Origins of the Zulu

Malunga nomnyaka ka 1550 uMalandela, inkosi enabalandeli abaliqaqobana yazinza emazanzi kwe Amandawe Hill ngasemazantsi omlambo Umhlatuze River kanye ngaphambi kokuba ungene eNkwaleni Valley....more

The Rise of the Zulu Empire

Ngomnyaka ka 1787, USenzangakhona, inkosi eselula yamaZulu (neyafumna igama layo komnye woonyana baka Malandela ababethanda ukuxabana), yazala unyana ngaphandle kwasemtshatweni, uShaka....more

Traditional Medicine and Magic in Zulu Society

Anemvelaphi yawo amayeza esintu kuluntu lwamaZulu. Kwaye imisebenzi yawo kunye nendlela asetyenziswa ngayo sele ithande ukutshintsha ngokuye kuhamba kweminyaka....more

Traditional Zulu Childbirth

Ukuzalwa komntana kuhlanga lwamaZulu oko yaye iyinto yabafazi bodwa. Kwaye akukho ndoda ivumelekileyo xa kubelekiswa umfazi. Abantu abazalisayo iba ngoomama abadala bo muzi lowo...more

Zulu Puberty Ceremonies

Mandulo ubomi bamaZulu banemithetho engqingqwa ekufuneka ilandelwe. Umntu ngamnye wayene ndawo yakhe kunye nemisebenzi ethile ekufanele ukuba ayenze....more

Zulu Traditional Homesteads

Usapho lusisiseko sobomi besintu bamaZulu, nalapho yonke into isekelwe phezu komzi (umuzi). Kudala umuzi ngamnye wawune ntloko yekhaya (umnumzane), kunye nabafazi bakhe kunye nabantwana bakhe...more