emaZulu

© Dr Peter Magubane
Imvelaphi yemaZulu, cishe inombolo lenkhudlwana yebantfu ngemacembu eNingizimu Afrika, isala esigodlweni lesincane salabakhuluma-siNguni lesisedvute neMfula Umfolozi Lomhlophe lenamuhla watiwa ngekutsi yiKwaZulu-Natal ngetikhatsi tamandvulo ngelishumi nesitfupha. Shaka, lowabasikhulu selicembu lemaZulu lelincane ngemnyaka wa 1819, wabeka sisekelo sesive semaZulu wase wakha tive letinkhulu eAfrika leseningizimu.

Translated by Phindile Malotana

Cultural Zulu Practices

Umculo, ingoma kanye nekudansa sekudlale inzima lebalulekile ngekwesintfu kuncenye yemphilo yemaZulu, hhayi kumuntfu munye kuphela, kepha nasemmangweni uphelele....more

Daily Life of the Zulu

Ngaphambilini, imphilo ya wonkhe malanga ekhaya lemaZulu (umuti) yayilandzela sento lesifanako. Umehluko lomkhulu wawenteka ngendlela yebulili, umnyaka kanye nekuhlelwa....more

Military Organisation of the Zulu

Ngesikhatsi sekuphatsa kwa Shaka kanye nalabaseceleni kwakhe, lokukhula kanye nemandla esive sema Zulu kwakulele kunhlangano yemasotja naselwatini. Lamasotja bekalungiswa ngendlela yekubutfwa...more

Political Organisation of the Zulu

Inhlangano yetembusave yemaZulu yakhiwa yacija letulu. Sisekelo sesakhiwo kwakuyimiti lehamba ngaminye (imiti), lekufaka tindllu letincane tembusave kulesive sahulumende....more

Religion and Beliefs of the Zulu People

Ngemlandvo wonkhe wemaZulu, kubekhona incenye lelikhuni yemphilo yemaZulu yesintfu lapho khona inkholo ayitange idlale inzima letsite: etimphini, emicimbini...more

The Origins of the Zulu

Emnyakeni wa 1150 Malandela, sikhulu lebesinebalandzeli labancane, sahlala elunyaweni lweNtsatjana iAmandawe emnceleni weMfula Umhlatuze loseningizimu ngaphambi ungene eSigodzini se Nkwaleni....more

The Rise of the Zulu Empire

Ngemnyaka wa 1787, Senzangakhona, sikhulu lesincane semaZulu (lesatfola libito laso kumunye wemadvodzana aMalandela labekacabananjalo)...more

Traditional Medicine and Magic in Zulu Society

Imitsi yesintfu emmangweni wemaZulu inemvelaphi yabo etinkhungwini tandvulo letengca; kantsi kusetjentiswa kwawo nekufakwa kwawo kuletinsuku sekuhluke kancane ngekuhamba kweminyaka....more

Traditional Zulu Childbirth

Kutalwa kulendzawo yemaZulu bekusolo kuyintfo lecondzene nemuntfu wesifazane kuphela, futsi kute emadvodza lavumele kutsi abekhona ngesikhatsi sekutalwa kwemntfwana....more

Zulu Puberty Ceremonies

Ngaphambilini imphilo yesintfu yemaZulu yayihleleke futsi nemfundziso ledvwebe busobabo. Ngamunye umuntfu bekanendzawo kanye nemicimbi letsite lekumele ayente, kushiyane ngalobulili...more

Zulu Traditional Homesteads

Tihlobo betakha sisekelo semphilo yesintfu yemaZulu, lebekeke kulomuti (kukhula kwemakhaya). Kute kubengunyalo, lomuti wawufaka inhlokoyelikhaya (umnumzane), nebafati bakhhe kanye nebantfwana...more