Maswao a Bosetšhaba a Mafša a Histori a Afrika Borwa

©Eric Miller
Ka morago ga dikgetho tša temokrasi tša mathomo tša 1994, difoka tša setšhaba e tšere maikarabelo a go botšiša gore setšhaba sa Afrika Borwa gore dika tša kopano ya setšhaba di swanetše go ba bjang le go ba le modumo ofe. MaAfrika Borwa a go tšwa ditsela ka moka tša bophelo ba be ba bolela gore lentšu lefe leo le tla ikgodiša, pono ya boitsebišo le mosaeno wa naga ya rena.