Maswao ao a Lego go Leswao la Naga la Afrika Borwa

Leswao la Naga le lefša la Afrika Borwa le na le dikarolo tše pedi, tše bitšwago sebopego sa nkgokolo sa motheo le sebopego sa nkgokolo sa go namelela, ka mo fase ke rationals tša maswao ao a kgethilwego ao a thušago go botša kanegelo ya Afrika Borwa le ka ga temokrasi ya batho ba gagwe ka moka.

Sebopego sa Nkgokolo sa Motheo

Motto - wo ngwadilwego ka leleme la Makhoisane la /batho ba Xam,! ke e: /xarra //ke, e ra gore ‘Batho ba go fapafapana ba kopana’. Motho o tee, o laetša a botee magareng ga dikgopolo le ditiro. Ka go šoma mmogo, e laetša gore bjalo ka setšhaba re swanetše go kopana ka maikutlo a go amana le boikgantšho bja bosetšhaba.
©Jacques Marais
Meno a Manaka a Ditlou – Ditlou di tsebega di le bohlale ebile di na le maatla. Mo leswao la naga, di emela gape thupišo le go se fele.
©Tracey Derrick
Ditsebe tša Korong - Korong e emela monono. Melo le kgodišo ya korong di emela kgolo le tlhabollo ya setšhaba sa rena go fihlelela bokgoni bjo sa felego. Gape e amana le thekgago ya batho le go emela temo ya bontši go tšwa lefaseng.
©Roger de la Harpe
Seširo - Se na le mešomo ye mebedi go leswao la naga, se emela tšhireletšo ya semoya ya setšhaba sa rena gomme se swara dibopego tše emelago boitšhupo bja rena.
©Roger de la Harpe
Dibopego tša Batho - Dibopego tše di tšerwe go tšwa go diswantšho tša leswika la bokgabo la lefase le tumilego kudu la Afrika Borwa le hwetšago go leswika la Linton, leo le beilwego mo musiamo Afrika Borwa mo Cape Town. Bjale ka bathobagolo ba kgalekgale ba tsebja badudi ba naga ya rena, Khoisan, ke testamente ya botho bja batho ba rena le bohwa bja MaAfrika Borwa. Dibopego mo seswantšhong di laeditšwe ka molao wa go dumedišana, se se laetša kopano. Di emela gape tsela ya motho ya phetogo go ba leloko la setšhaba le botho bja go kopana.
©Roger de la Harpe
Spear le Knobkierie - Tše di emela dika tša tšhireletšo le taolo, di emela gape maoto a maatla a mongwaledi wa nonyana. Bjalo ka ge spear knobkierie di dutše fase, go šupa khutšo.

Sebopego sa Nkgokolo sa go Namelela

©Nigel Dennis
Protea - e bontšhwa bjalo ka seka sa go emela bobotse bja naga ya rena, le matšoba le emela bokgoni bja rena bjalo ka setšhaba ka go nyaka ka Tswalolefsa ya Afrika. E šupa gape kgolo ya lefase le go godiša go tšwa ka mo godimo, le go šupa kopanyo ya mabotho. Mebala ya go tuma ya Afrika e filwe go Protea; talamorogo, gauta, bohubedu le boso.
©Shem Compion
Nonyana ya mongwaledi - mo Leswaong la naga nonyana ya mongwadi e bontšhwa e fofa, e emetše kgolo le lebelo. Nonyana ya maatla, yeo maoto a yona a emetšwe ke knobkierie le spear, a thuša go tsomana le dinoga, se se laetša tšhireletšo ya setšhaba kgahlanong le manaba ka moka. Nonyana ke moromiwa wa magidimo, se se šupa phethe pele. Mafego a godimo ke seka sa go namelela sa setšhaba sa rena, mola gape se fa tšhireletšo. Nonyana ya mongwaledi e laeditšwe ka gauta, e šupa kamano ya yona le letšatši le maatla a godimodimo.
©Shem Compion
Go Hlaba ga Letšatši – letšatši ke seka sa seetša, go phadima le enetši. E šupa tsebo, kahlolo ye botse, maatla a thato, bokgoni bja sepelelana le tshephišo ya tsošološo. Ke mothopo wa bophelo, seetša gomme e emela bohlalo le botho. Dilo ka moka tša Leswao la naga di kopana go bopa dibopego tša nkgokolo tša fase le godimo go bopa leswao la go se fele. Go tšwa go manakana a tlou go ya go letšatši sebopego seo se bopilwego ke cosmic ya mae fao nonyana ya mongwaledi e tšwelelago. Se se šupa tsošološong ya moya wa rena le setšhaba sa Afrika Borwa.Translated by Lebogang Sewela